Page 7 - Voetbalkrant 2015-16
P. 7

Voetbalkrant  -  7 EZC ‘84: ‘de gezelligste vereniging’ Voetbalvereniging EZC ‘84 JB Sportpark kweekweg 36  8161 pG Epe Clubkleuren: geel-blauw opgericht: 20 mei 1984 Aantal leden: 360 www.ezc84.nl H 
et eerste elft
al van EZC ‘84 
et eerste elftal van EZC ‘84 
speelde de laatste jaren in 
e de laa
tste jaren in de 4e Klasse van de zater- 
de 4e Klasse van de zater- 
dagcompetitie en is in 2014 
petitie 
en is in 2014 
de 4e Klasse van de zater- 
dagcompetitie en is in 2014 
gepromoveerd naar de 3e Klasse. 
veerd naa
r de 3e Klasse. 
epromoveerd naar de 3e Klasse. 
gepromoveerd naar de 3e Klasse. 
Ondanks de degradatie aan het eind
de degrada
tie aan het einde 
Ondanks de degradatie aan het einde 
van het seizoen 2014-2015 heeft 
 seizoen 
2014-2015 heeft 
van het seizoen 2014-2015 heeft 
EZC ‘84 de ambitie om de komende
 de ambit
ie om de komende 
EZC ‘84 de ambitie om de komende 
jaren te groeien naar een stabiele 
 groeien 
naar een stabiele 
jaren te groeien naar een stabiele 
derdeklasser. Dat dit mogelijk is 
sser. Dat
 dit mogelijk is 
derdeklasser. Dat dit mogelijk is 
blijkt wel uit het verleden. EZC ‘84 
el uit het
 verleden. EZC ‘84 
blijkt wel uit het verleden. EZC ‘84 
heeft een aantal jaren in de 3e Klass
 aantal ja
ren in de 3e Klasse 
gespeeld en in 19
98 zelfs promotie 
gespeeld en in 1998 zelfs promotie 
naar de 2e Klasse afgedwongen. EZC 
2e Klasse
 afgedwongen. EZC 
naar de 2e Klasse afgedwongen. EZC 
‘84 was op dat moment enkele jaren 
op dat mo
ment enkele jaren 
‘84 was op dat moment enkele jaren 
de hoogst voetballende vereniging 
t voetbal
lende vereniging van de gemeente Epe. ConTInUïTEIT 
ConTInUïTEIT 
Om toe te groeie
e groeien 
naar een stabiele 
Om toe te groeien naar een stabiele 
derdeklasser is het van belang dat de 
ser is het
 van belang dat de 
derdeklasser is het van belang dat de 
jeugdelftallen zo goed als mogelijk 
tallen zo 
goed als mogelijk worden begeleid, zowel op spor- 
jeugdelftallen zo goed als mogelijk 
worden begeleid, zowel op spor- 
tief als op mentaal vlak. EZC ‘84 wil 
op mentaal
 vlak. EZC ‘84 wil 
ef als op mentaal vlak. EZC ‘84 wil 
zoveel als mogeli
jk de eigen jeugd laten doorstromen naar de selectie- 
laten doorstromen naar de selectie- 
elftallen. In het verleden werden 
n. In het
 verleden werden 
elftallen. In het verleden werden 
spelers van buitenaf ‘aangetrokke
van buiten
af ‘aangetrokken’, 
spelers van buitenaf ‘aangetrokken’, 
maar EZC ‘84 wil nu zoveel mogelijk 
 ‘84 wil n
u zoveel mogelijk 
maar EZC ‘84 wil nu zoveel mogelijk 
gebruik maken van spelers uit eigen 
maken van 
spelers uit eigen 
gebruik maken van spelers uit eigen 
jeugd, omdat zij meer binding met 
mdat zij 
meer binding met 
gebruik maken van spelers uit eigen 
jeugd, omdat zij meer binding met 
de club hebben en dit de continuïteit 
ebben en d
it de continuïteit 
e club hebben en dit de continuïteit van de club ten goede komt. De sportieve prestaties van de selec- 
De sportieve prestaties van de selec- 
tie-elftallen zijn dus voor een groot 
llen zijn 
dus voor een groot 
tie-elftallen zijn dus voor een groot 
deel afhankelijk van de kwaliteit van 
nkelijk va
n de kwaliteit van 
deel afhankelijk van de kwaliteit van 
de jeugdopleiding. EZC ‘84 wil alle 
opleiding.
 EZC ‘84 wil alle jeugdteams laten trainen door gedi- plomeerde trainers. De pupillenelf- 
plomeerde trainers. De pupillenelf- 
tallen worden voor het grootste deel 
orden voor
 het grootste deel 
tallen worden voor het grootste deel 
getraind door oudere jeugdspelers 
 door oud
ere jeugdspelers 
getraind door oudere jeugdspelers 
en selectiespelers die daarvoor een 
tiespelers
 die daarvoor een 
en selectiespelers die daarvoor een 
speciale cursus hebben gevolgd. De 
 cursus h
ebben gevolgd. De 
speciale cursus hebben gevolgd. De 
juniorenteams worden getraind door 
teams wor
den getraind door 
juniorenteams worden getraind door 
gediplomeerde trainers, die ervaring 
eerde trai
ners, die ervaring hebben met het opleiden van jeugd- 
gediplomeerde trainers, die ervaring 
hebben met het opleiden van jeugd- 
spelers. De sportieve prestaties staan 
De sportie
ve prestaties staan 
pelers. De sportieve prestaties staan 
spelers. De sportieve prestaties staan 
centraal, dit mag echter geen afbreuk 
 dit mag e
chter geen afbreuk 
centraal, dit mag echter geen afbreuk 
doen aan de sociale aspecten. Ieder 
 de social
e aspecten. Ieder 
centraal, dit mag echter geen afbreuk 
doen aan de sociale aspecten. Ieder 
lid is even belangrijk, of hij of zij nu 
en belangri
jk, of hij of zij nu 
id is even belangrijk, of hij of zij nu goed of minder goed kan voetballen. BETrokkEnHEID Naast het reguliere voetbal organi- 
Naast het reguliere voetbal organi- 
seert EZC ‘84 diverse activiteiten om 
 ‘84 diver
se activiteiten om de betrokkenheid binnen en bui- 
De Epe Zaterdag Club 1984 (EZC ‘84) is opg
ericht op 9 mei 1984 te Epe. De oprichting kwam voort uit een splitsing tussen de zaterdag- en zondagafdeling van Sportvereni- ging Epe (SV Epe). 
ten de vereniging
 te vergroten. Zo 
ten de vereniging te vergroten. Zo 
verschijnt er regelmatig een digitale 
t er regel
matig een digitale 
verschijnt er regelmatig een digitale 
nieuwsbrief, is er een uitgebreide 
ief, is e
r een uitgebreide 
nieuwsbrief, is er een uitgebreide 
website, wordt er ieder jaar het 
, wordt e
r ieder jaar het 
website, wordt er ieder jaar het 
succesvolle Autoschade de Wilde 
olle Auto
schade de Wilde 
succesvolle Autoschade de Wilde 
bedrijventoernooi georganiseerd e
ntoernooi
 georganiseerd en 
bedrijventoernooi georganiseerd en 
bezit EZC ‘84 als een van de weinige 
C ‘84 als 
een van de weinige 
bezit EZC ‘84 als een van de weinige 
verenigingen een eigen smartphone 
ngen een 
eigen smartphone 
verenigingen een eigen smartphone 
app. Daarnaast is het hele complex 
rnaast is
 het hele complex uitgerust met WiFi. ‘Dat alles maakt EZC ‘84 de gezel- 
‘Dat alles maakt EZC ‘84 de gezel- 
ligste vereniging van de Gemeente 
ereniging
 van de Gemeente 
ligste vereniging van de Gemeente 
Epe’, zo besluit de zaterdagclub 
o besluit
 de zaterdagclub enthousiast. EZC ‘84 heeft de ambitie om uit te groeien tot een stabiele derdeklasser. T: 088 - 1186 444 F: 088 - 1186 499 E: besparen@blu-com.nl Achthoevenweg 8a 7951SK Staphorst Postbus 60 7950AB Staphorst www.blu-com.nl 
Uw glasha
ndel voor Epe en omstreken! www.vanessenglas.nl Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen DE HYPOTHEEKSPECIALIST Hypotheken Verzekeringen Pensioenen www.hs-huisman.nl www.hs-huisman.nl Quickbornlaan 18 8162 ES EPE Telefoon (0578) 61 48 31 
 
Voo
or 
al uw 
Voor al uw 
premieberekenin
ieber
ekeningen
   5   6   7   8   9