Page 6 - Voetbalkrant 2015-16
P. 6

6 - Voetbalkrant MOBILITEITS PLEIN VAAKompleet in persoonlijke service en kwaliteit Riezebosweg 6 - 8 Vaassen (ind. terr. Eekterveld) VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06 - 22420778 I: www.oscargoos.nl.nl M: info@oscargoos.nl CARWASH Eekterveld T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl.nl M: info@tiemessen.nl ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
BS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578 - 574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  
CARWASH Eekterveld T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl.nl M: info@tiemessen.nl 
e Mars T: 0578 - 57412
5 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  MOBILITEITS PLEIN VAKompleet in persoonlijke service en kwaliteit Riezebosweg 6 - 8 Vaassen (ind. terr. Eekterveld) VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06 - 22420778 I: www.oscargoos.nl.nl M: info@oscargoos.nl CARWASH Eekterveld T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl.nl M: info@tiemessen.nl ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
BS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578 - 574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  
e Mars T: 0578 - 57412
5 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  MOBILITEITS PLEIN VKompleet in persoonlijke service en kwaliteit Riezebosweg 6 - 8 Vaassen (ind. terr. Eekterveld) VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06 - 22420778 I: www.oscargoos.nl.nl M: info@oscargoos.nl CARWASH Eekterveld T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl.nl M: info@tiemessen.nl ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578 - 574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  
913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl 

e Mars T: 0578 - 57412
5 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  MOBILITEITS PLEIN VAASSEN Kompleet in persoonlijke service en kwaliteit Riezebosweg 6 - 8 Vaassen (ind. terr. Eekterveld) VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06 - 22420778 I: www.oscargoos.nl.nl M: info@oscargoos.nl CARWASH Eekterveld T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl.nl M: info@tiemessen.nl ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
BS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578 - 574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  
e Mars T: 0578 - 57412
5 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  VVVAASSEN AASSEN AASSEN AASSEN AASSEN AASSEN AASSEN AASSEN AASSEN VAASSEN VVAASSEN VVAASSEN V AS S E N MOBILITEITS PLEIN VKompleet in persoonlijke service en kwaliteit Riezebosweg 6 - 8 Vaassen (ind. terr. Eekterveld) VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06 - 22420778 I: www.oscargoos.nl.nl M: info@oscargoos.nl CARWASH Eekterveld T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl.nl M: info@tiemessen.nl ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578 - 571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl 
AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578 - 574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  
e Mars T: 0578 - 57412
5 I: www.automars.nl M: info@automars.nl  Voetbalvereniging kCVo kouwenaarspad 42 8171 EA Vaassen opgericht: 22 mei 1947 Clubkleuren: zwart-wit Aantal leden: 584 www.kcvo.nl KCvO: meisjes- en vrouwenvoetbal 
KCvO: meisjes- en vrouwenvoetbal 
In 1896 wordt geprobeerd om in nederland vrouwen te laten voetballen. Toch duurt 
beerd om in nederland
 vrouwen te laten voetballen. Toch duurt het nog even voordat de sport echt erkenning krijgt. pas in 1972 gaat de knVB ein- 
het nog even voordat de sport echt erkenning krijgt. pas in 1972 gaat de knVB ein- 
delijk overstag. Dit is het moment dat er steeds meer meisjes en vrouwenelftallen 
 is het moment dat er
 steeds meer meisjes en vrouwenelftallen worden opgericht. O 
ok bij KCVO h
eeft het lang 
ok bij KCVO heeft het lang 
geduurd. In 2008 zijn er 
rd. In 
2008 zijn er 
geduurd. In 2008 zijn er 
de nodige speculaties en 
dige sp
eculaties en 
de nodige speculaties en 
in september 2009 is de 
ptember
 2009 is de 
de nodige speculaties en 
in september 2009 is de 
eerste training dan eindelijk een feit. 
aining dan 
eindelijk een feit. 
training dan eindelijk een feit. Onder leiding van twee trainers wor- 
Onder leiding van twee trainers wor- 
den de eerste balletjes getrapt en de 
rste balle
tjes getrapt en de nodige oefeningen gedaan. Zelf zoe- 
nodige oefeningen gedaan. Zelf zoe- 
ken de dames naar een sponsor voor 
l
j
ames naar
 een sponsor voor 
ken de dames naar een sponsor voor 
de shirts en de tassen en zo ontstaat 
 en de tas
sen en zo ontstaat het eerste vrouwenelftal bij KCVO. Algauw zijn er zo’n twintig enthou- 
Algauw zijn er zo’n twintig enthou- 
siaste vrouwen die de sport bij KCVO 
rouwen die
 de sport bij KCVO 
siaste vrouwen die de sport bij KCVO 
beoefenen en wordt er twee keer in 
n en word
t er twee keer in 
beoefenen en wordt er twee keer in 
de week getraind en op zondag in 
 getraind
 en op zondag in 
de week getraind en op zondag in 
competitieverband gespeeld. 
itieverb
and gespeeld. 
competitieverband gespeeld. 
Ook bij de jeugd melden zich 
de jeugd 
melden zich meer meisjes aan en die laten zich abso- 
meisjes aan en die laten zich abso- 
luut niet aan de kant zetten door de 
t aan de k
ant zetten door de jongens. De kwaliteiten van de meis- 
jongens. De kwaliteiten van de meis- 
jes worden zeker niet onderschat 
j
i
den zeker
 niet onderschat 
jes worden zeker niet onderschat 
en menig jongen wordt toch even t
 jongen w
ordt toch even te 
kijk gezet. Nu spe
len de meisjes nog 
kijk gezet. Nu spelen de meisjes nog 
gemengd, maar het kan een doel 
, maar h
et kan een doel 
kijk gezet. Nu spelen de meisjes nog 
gemengd, maar het kan een doel 
zijn om een apart meisjeselftal te 
een apart
 meisjeselftal te 
ijn om een apart meisjeselftal te starten, zodat er een mooie door- stroom ontstaat naar de senioren. GEZIEn WorDEn Niet alleen op het veld zijn de meis- 
Niet alleen op het veld zijn de meis- 
jes en de vrouwen zichtbaar. In 2010 
e vrouwen 
zichtbaar. In 2010 
jes en de vrouwen zichtbaar. In 2010 
is er een eerste vrouw binnen het 
n eerste 
vrouw binnen het 
is er een eerste vrouw binnen het 
bestuur en dat wordt gewaardeerd. 
en dat wo
rdt gewaardeerd. Steeds meer dames zetten zich vrij- 
Steeds meer dames zetten zich vrij- 
willig in binnen KCVO; trainen geven, 
 binnen KC
VO; trainen geven, koie schenken, activiteiten organi- 
ko
ie schenken, activiteiten organi- 
seren en bardiensten draaien. 
n bardie
nsten draaien. 
seren en bardiensten draaien. 
De meisjes nemen vriendinnen 
jes nemen
 vriendinnen mee 
De meisjes nemen vriendinnen mee 
tijdens georganiseerde activiteiten 
georganise
erde activiteiten 
tijdens georganiseerde activiteiten 
en zo komen steeds meer meisjes in 
men steed
s meer meisjes in aanraking met voetbal bij KCVO! prESTATIE En SporTIVITEIT 
aanraking met voetbal bij KCVO! 
prESTATIE En SporTIVITEIT 
De afgelopen jaren is er dus weer veel
pen jaren 
is er dus weer veel 
 afgelopen jaren is er dus weer
De afgelopen jaren is er dus weer veel 
veranderd. KCVO staat zeker open 
rd. KCVO 
staat zeker open 
veranderd. KCVO staat zeker open 
voor nog meer meisjes en dames die
 meer mei
sjes en dames die 
voor nog meer meisjes en dames die 
graag willen voetballen. De wil om te 
len voetba
llen. De wil om te 
graag willen voetballen. De wil om te 
winnen is binnen elk elftal aanwezig, 
 binnen el
k elftal aanwezig, 
winnen is binnen elk elftal aanwezig, 
maar sportiviteit staat ook hoog in het 
tiviteit st
aat ook hoog in het vaandel. Zo wil KCVO goede bege- 
maar sportiviteit staat ook hoog in het 
vaandel. Zo wil KCVO goede bege- 
leiding bieden tijdens de trainingen 
bieden tij
dens de trainingen 
eiding bieden tijdens de trainingen 
leiding bieden tijdens de trainingen 
en wedstrijden, maar wordt er ook 
rijden, m
aar wordt er ook 
en wedstrijden, maar wordt er ook 
gezorgd voor andere activiteiten. 
voor ande
re activiteiten. 
Meisjes en vrouwenv
oetbal is bij KCVO 
Meisjes en vrouwenvoetbal is bij KCVO 
een feit en niet meer weg te denken 
 en niet m
eer weg te denken binnen de vereniging. Het duurde even, maar vanaf 2009 was damesvoetbal bij KCVO een feit. KCVO staat open voor meisjes en dames die graag willen voetballen. Cooling-down? Een aircosysteem is zo geregeld! Maagdenburgstraat 40 
Maagdenburgstraat 40 
7421 ZE Deventer 
1 ZE 
Deventer Tel. 0570-624784 info@ps-koeltechniek.nl 
PS Koeltechniek realise
ert voor zowel kantoor 
PS Koeltechniek realiseert voor zowel kantoor 
als thuis een passend airconditioningsysteem. 
en passend a
irconditioningsysteem. 
als thuis een passend airconditioningsysteem. 
Een constant aangenaam leef- en werkklimaat 
nt aangenaam
 leef- en werkklimaat 
als thuis een passend airconditioningsysteem. 
Een constant aangenaam leef- en werkklimaat 
waarin u zich prettig voelt. Wij werken uitsluite
h prettig voel
t. Wij werken uitsluitend 
aarin u zich prettig voelt. Wij werken uitsluite
waarin u zich prettig voelt. Wij werken uitsluitend 
met topmerken uit de airconditioningbranche. 
ken uit de a
irconditioningbranche. En dat betaalt zich dubbel en dwars terug! 
www.ps-koel
techniek.nl
   4   5   6   7   8