Page 5 - Voetbalkrant 2015-16
P. 5

Voetbalkrant - 5 SV Epe hoopt op mooi voetbaljaar 
Voetbalkrant - 5 
SV Epe hoopt op mooi voetbaljaar 
Een vereniging die volop in beweging is, geworteld in een rijke historie. Zo mag je 
olop in beweging is, g
eworteld in een rijke historie. Zo mag je 
 in beweging is, geworteld in een rijke historie. Zo mag je SV Epe gerust omschrijven. De club kent een zeer actief verenigingsleven. Voor- naamste doel: ieder lid, jong of oud, moet zich bij de vereniging thuis voelen. SV Epe Sportpark de Wachtelenberg Sportlaan 5-7 8162 BE Epe Clubkleuren: blauw-wit opgericht: 1 augustus 1939 Aantal leden: 660 www.svepe.nl H 
et jeugdvoetb
al bij SV Epe 
loreert als no
oit te voren. 
loreert als nooit te voren. 
De jeugdselecties spelen 
ugdsele
cties spelen 
De jeugdselecties spelen 
op hoog niveau. De D-, 
og niv
eau. De D-, 
De jeugdselecties spelen 
op hoog niveau. De D-, 
E- en F-pupillen volgens speciale 
pupillen 
volgens speciale 
n F-pupillen volgens speciale 
E- en F-pupillen volgens speciale 
circuittrainingen, die volledig zijn 
rainingen
 die volledig zijn gebaseerd op techniek. Via een spe- 
gebaseerd op techniek. Via een spe- 
lervolgsysteem (Talento) worden de 
systeem (
alento) worden de 
lervolgsysteem (Talento) worden de 
ontwikkelingen van alle jeugdspelers 
lingen van
 alle jeugdspelers 
ontwikkelingen van alle jeugdspelers 
bijgehouden. Maar er is natuurlijk 
den. Maar
 er is natuurlijk 
bijgehouden. Maar er is natuurlijk 
meer dan de sportieve aspecten 
an de sp
rtieve aspecten 
meer dan de sportieve aspecten 
alleen. Zo organiseren de trouwe 
 Zo orga
iseren de trouwe 
meer dan de sportieve aspecten 
alleen. Zo organiseren de trouwe 
vrijwilligers jaarlijks vele activiteite
ers jaarlij
ks vele activiteiten 
ijwilligers jaarlijks vele activiteite
vrijwilligers jaarlijks vele activiteiten 
voor met name junioren en pupillen. 
 name juni
oren en pupillen. 
Enkele daarvan zij
n het Tentenkamp, 
Enkele daarvan zijn het Tentenkamp, 
deelname aan de optocht tijdens 
e aan de 
optocht tijdens Koningsdag, Vossenjacht, voetbal- clinics, diverse toernooien, penalty- schieten, het sinterklaasfeest, zwem- 
schieten, het sinterklaasfeest, zwem- 
men, bezoeken aan een wedstrijd uit 
oeken aan 
een wedstrijd uit 
men, bezoeken aan een wedstrijd uit 
het betaalde voetbal, enzovoort. 
aalde voe
tbal, enzovoort. BLAUWWITTE FAMILIE 
het betaalde voetbal, enzovoort. 
BLAUWWITTE FAMILIE 
Voor SV Epe betekent een speler 
 Epe bete
kent een speler 
oor SV Epe betekent ee
Voor SV Epe betekent een speler 
van een lager elftal nadrukkelijk 
lager elf
tal nadrukkelijk evenveel als een speler uit een se- 
evenveel als een speler uit een se- 
lectieteam. Verenigingsbreed heerst 
am. Vereni
gingsbreed heerst het besef dat de vereniging één blauwwite familie vormt. Voetbalbe- 
lauwwite familie vormt. Voetbalbe- 
leving op puur amateurniveau is de 
p puur am
ateurniveau is de 
leving op puur amateurniveau is de 
belangrijkste doelstelling. 
rijkste 
doelstelling. 
belangrijkste doelstelling. 
SV Epe kijkt terug op een bijz
ijkt terug
 op een bijzonder 
SV Epe kijkt terug op een bijzonder 
seizoen waarin het 75-jarig bestaan 
waarin het
 75-jarig bestaan van de club werd gevierd. De jubi- leumcommissie stelde een geva- 
leumcommissie stelde een geva- 
rieerd programma samen, met tal 
programma
 samen, met tal 
leumcommissie stelde een geva- 
rieerd programma samen, met tal 
van festiviteiten door het jaar heen. 
viteiten d
oor het jaar heen. 
n festiviteiten door het jaar heen. Enkele voorbeelden zijn de familie- 
Enkele voorbeelden zijn de familie- 
dag in augustus, de o
iciële receptie 
in aug
ustus, de o
iciële r
eceptie 
dag in augustus, de o
iciële receptie 
in oktober en een maand later een 
er en een
 maand later een 
in oktober en een maand later een 
sponsoravond met als gastspreker 
avond met
 als gastspreker 
sponsoravond met als gastspreker 
Mart Smeets. Voor de jeugd volgde 
ets. Voor
 de jeugd volgde 
Mart Smeets. Voor de jeugd volgde 
een spooktocht en voor de senioren 
ktocht en
 voor de senioren 
een spooktocht en voor de senioren 
werd de traditionele boerenkooltocht 
traditione
le boerenkooltocht 
werd de traditionele boerenkooltocht 
extra groots aangepakt. Rond de 
roots aan
gepakt. Rond de 
werd de traditionele boerenkooltocht 
extra groots aangepakt. Rond de 
seizoensafsluiting waren alle leden 
afsluiting
 waren alle leden 
eizoensafsluiting waren alle leden uitgenodigd op een speciale gala- 
uitgenodigd op een speciale gala- 
avond. Als klap op de vuurpijl volgde 
s klap op 
de vuurpijl volgde op vrijdag 10 juli een jubileumwed- 
op vrijdag 10 juli een jubileumwed- 
strijd tussen Ajax en Panathinaikos. 
ussen Ajax
 en Panathinaikos. 
strijd tussen Ajax en Panathinaikos. 
Een wedstrijd die werd bekeken door 
trijd die 
werd bekeken door 
Een wedstrijd die werd bekeken door 
ruim vijfduizend bezoekers. Al met al 
duizend be
zoekers. Al met al 
ruim vijfduizend bezoekers. Al met al 
een zeer geslaagd jubileumjaar. 
r geslaag
d jubileumjaar. 
ruim vijfduizend bezoekers. Al met al 
een zeer geslaagd jubileumjaar. 
Maar lang nagenieten is er niet bij. 
g nageniet
en is er niet bij. 
aar lang nagenieten is er niet bij.
Maar lang nagenieten is er niet bij. 
SV Epe kijkt vooruit en wil vooruit, 
ijkt vooru
it en wil vooruit, 
SV Epe kijkt vooruit en wil vooruit, 
dus ook komend seizoen is alles 
 komend s
eizoen is alles 
dus ook komend seizoen is alles 
in gereedheid gebracht om er weer
dheid geb
racht om er weer 
in gereedheid gebracht om er weer 
een mooi jaar van te maken. Plezier, 
 jaar van 
te maken. Plezier, teamgeest en wederzijds respect vor- 
teamgeest en wederzijds respect vor- 
men daarbij de prioriteiten, ingebed 
bij de pri
oriteiten, ingebed in een zeer actief verenigingsleven. 
Ter ere van het jubileum van SV Epe speelden Aj
ax en het Griekse Panathinaikos op 10 juli een drukbezochte oefenwedstrijd op de Wachtelenberg. (Foto: Ella van den Berg). 
Spelers en begeleider
s van Epe 1 nemen de pupillen op de schouders. (Foto: Rijk van Ark). Kweekweg 32 - 8161 PG Epe - Postbus 153 - 8160 AD Epe Tel: 0578 - 62 93 97 - Fax: 0578 - 62 72 71 - www.kramer-epe.nl * Elektra * Sanitair * Riolering * Verwarming * Waterleiding * Dakbedekking * Loodgieterswerk * Schoorsteenvegen Kweekweg 32 8161 PG Epe Postbus 153 8160 AD Epe LOODGIETERSBEDRIJF M. KRAMER DAG EN NACH T SERVICE * Elektra * Sanitair * Riolering * Verwarming * Waterleiding * Dakbedekking * Loodgieterswerk * Schoorsteenvegen Kweekweg 32 8161 PG Epe Postbus 153 8160 AD Epe Tel.: 0578 - 62 93 97 Fax: 0578 - 62 72 71 www.kramer-epe.nl LOODGIETERSBEDRIJF M. KRAMER DAG EN NACH T SERVICE * Elektra * Sanitair * Riolering * Verwarming * Waterleiding * Dakbedekking * Loodgieterswerk * Schoorsteenvegen Kweekweg 32 8161 PG Epe Postbus 153 8160 AD Epe Tel.: 0578 - 62 93 97 Fax: 0578 - 62 72 71 www.kramer-epe.nl LOODGIETERSBEDRIJF M. KRAMER DAG EN NACH T SERVICE Kweekweg 32 8161 PG Epe Postbus 153 8160 AD Epe Kweekweg 32 8161 PG Epe Postbus 153 8160 AD Epe 


* Loodgie
NIEU
G 
erswerk
W: ZONNEPANELEN 


 

ing 

AG EN NACH 
T 

E 

* Dakbedekking 
* Loodgieterswerk 
* Schoorsteenvegen 

ZONNEPANELEN 
Loodgietersbedrijf M. Kramer installeert nu ook zonnepanelen en zonneboi
M. Kramer installeer
t nu ook zonnepanelen en zonneboilers. 
air 

ring 

arming 

rleiding 

DAG EN NACH 
T 

ERVICE 

* Dakbedekking 
* Loodgieterswerk 
* Schoorsteenvegen 

ZONNEPANELEN 
Loodgietersbedrijf M. Kramer installeert nu ook zonnepanelen en zonneboilers. 
De belangstelling voor zonnepanelen neemt sterk toe. De totale installatie vergt gemidd
 zonnepanelen neemt ste
rk toe. De totale installatie vergt gemiddeld 
belangstelling voor zonnepanelen neemt sterk toe. De totale installatie vergt gemiddslechts één of twee werkdagen. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan. T: 088 - 1186 444 F: 088 - 1186 499 E: besparen@blu-com.nl Achthoevenweg 8a 7951SK Staphorst Postbus 60 7950AB Staphorst www.blu-com.nl 
I NSTALLATI
 EBEDRI JF BERKHOFF-EPE 
I NSTALLATI
 EBEDRI JF BERKHOFF-EPE Eigenaar: Harry Langendonk Hoefijzerweg 30-32  8161 BR EPE Telefoon 0578 - 612545 fax 0578 + 616111 sinds 19 38 g g 
g 
g 
b 
g GECERTIFICEERD Brouwerijstraat 27 - 8161 XP Epe Tel. 06 - 22 23 79 62 - Fax (0578) 61 68 94  www.apotheekepe.nl 
Bent 
u al 
BERKH
Bent u al 
bij Service 
j Se
rvice 
bij Service 
Apotheek Epe 
thee
k Epe ingeschreven? Willem Tellstraat 17 
g g 

illem Tellstraat 17 
Tel.: 0578 - 627199
: 057
8 - 627199
   3   4   5   6   7