Page 9 - Voetbalkrant 2015-16
P. 9

Voetbalkrant  -  9 VV Emst combineert sport en gezelligheid Voetbalvereniging Emst postbus 2 8166 ZG Emst Clubkleuren: oranje-wit opgericht: 7 oktober 1947 Aantal leden: 330 www.vvemst.nl 
op 7 oktober 1947 werd in de zaal van ‘D
e nieuwe kroon’ aan de Hoofdweg in Emst het startsein gegeven voor een officiële voetbalvereniging. Op 21 oktober 1967 ver- huisde de club naar het huidige complex aan de Hanendorperweg. E 
mst 1 speelt
 nu in de 5e 
mst 1 speelt nu in de 5e 
klasse KNVB. Het is een jo
 KNVB. H
et is een jong team dat het seizoen 2015- 
team dat het seizoen 2015- 
2016 door Willem Remerie uit 
oor Will
em Remerie uit 
team dat het seizoen 2015- 
2016 door Willem Remerie uit 
Veenendaal als hoofdtrainer wordt 
al als ho
ofdtrainer wordt 
eenendaal als hoofdtrainer wordt 
2016 door Willem Remerie uit 
Veenendaal als hoofdtrainer wordt 
begeleid. De vereniging telt in totaal 
 De vereni
ging telt in totaal 
egeleid. De vereniging telt in totaal 
begeleid. De vereniging telt in totaal 
vier seniorenteams waarvan het 2e 
iorenteam
s waarvan het 2e 
vier seniorenteams waarvan het 2e 
team ook prestatief speelt en het 
 prestati
ef speelt en het 
team ook prestatief speelt en het 
3e en 4e recreatief acteren. In het 
 recreatie
f acteren. In het komende seizoen gaat VV Emst we- 
komende seizoen gaat VV Emst we- 
derom met twee teams deelnemen 
et twee 
teams deelnemen 
komende seizoen gaat VV Emst we- 
derom met twee teams deelnemen 
aan het 7 tegen 7 voetbal voor 35+ 
7 tegen 7
 voetbal voor 35+ 
an het 7 tegen 7 voetbal voor 35+ 
aan het 7 tegen 7 voetbal voor 35+ 
spelers van de KNVB. 
ers va
n de KNVB. JEUGD Wat betreft de jeugd heeft de ver- 
Wat betreft de jeugd heeft de ver- 
eniging de zaken voor het nieuwe 
 de zaken
 voor het nieuwe 
eniging de zaken voor het nieuwe 
seizoen weer goed op orde. Aan 
 weer go
ed op orde. Aan 
seizoen weer goed op orde. Aan 
het eind van het afgelopen seizoen
 van het 
afgelopen seizoen werd een nieuw jeugdbestuur be- noemd onder leiding van voorzit- 
noemd onder leiding van voorzit- 
ter Johan van Essen. Voetballend is 
n van Esse
n. Voetballend is 
ter Johan van Essen. Voetballend is 
de vereniging wat betreft jeugd op 
iging wat
 betreft jeugd op 
de vereniging wat betreft jeugd op 
alle fronten vertegenwoordigd. Het 
nten vert
egenwoordigd. Het 
alle fronten vertegenwoordigd. Het 
juniorengedeelte bestaat uit een A1, 
gedeelte b
estaat uit een A1, 
juniorengedeelte bestaat uit een A1, 
B1 en C1 en de pupillenteams uit 
1 en de p
upillenteams uit een D1, E1, E2, F1 en F2. De jong- ste leden leren de voetbalbeginse- 
ste leden leren de voetbalbeginse- 
len in de spelgroep, die overigens 
e spelgro
ep, die overigens 
len in de spelgroep, die overigens 
nog wel aanwas kan gebruiken. De 
 aanwas k
an gebruiken. De 
len in de spelgroep, die overigens 
nog wel aanwas kan gebruiken. De 
vereniging beschikt al jaren over een 
g beschikt
 al jaren over een 
ereniging beschikt al jaren over een 
vereniging beschikt al jaren over een 
damesteam dat de wedstrijden op 
am dat de
 wedstrijden op 
zaterdagmiddag s
peelt. Daarnaast is er een meisjesteam B. De jong- 
s er een meisjesteam B. De jong- 
ste meisjes spelen hun wedstrijden 
jes spele
n hun wedstrijden 
ste meisjes spelen hun wedstrijden 
in de C-junioren en in de hiervoor 
junioren 
en in de hiervoor 
in de C-junioren en in de hiervoor 
genoemde pupillenteams. Met goed
 pupillen
teams. Met goede 
genoemde pupillenteams. Met goede 
gediplomeerde jeugdtrainers hecht 
eerde jeu
gdtrainers hecht 
gediplomeerde jeugdtrainers hecht 
de vereniging naast het sportieve 
iging naa
st het sportieve gedeelte ook belang aan het gezel- ligheidsaspect. orGAnISErEnDE TALEnTEn Het is al vaker vermeld in deze voet- 
Het is al vaker vermeld in deze voet- 
balkrant, maar de vereniging heeft 
, maar de
 vereniging heeft diverse superorganisatoren in de ge- lederen. Toppers zijn het snerttoer- 
lederen. Toppers zijn het snerttoer- 
nooi voor de jeugd en de senioren in 
r de jeugd
 en de senioren in 
nooi voor de jeugd en de senioren in 
de tweede week van januari met als 
e week va
n januari met als 
de tweede week van januari met als 
hoofdmoot de playbackshow, net als 
t de play
backshow, net als de vierdaagse trip met Hemelvaarts- dag van alle jeugdleden naar Ame- 
dag van alle jeugdleden naar Ame- 
land (al 24 keer), de spokentocht en 
 24 keer),
 de spokentocht en het Univé Stad en Land Hanendârp- 
het Univé Stad en Land Hanendârp- 
toernooi voor eerste elftallen. Vele 
 voor eers
te elftallen. Vele 
toernooi voor eerste elftallen. Vele 
vrijwilligers zijn in de weer om de 
igers zijn
 in de weer om de 
vrijwilligers zijn in de weer om de 
vele activiteiten te doen slagen. Het 
viteiten t
e doen slagen. Het 
vele activiteiten te doen slagen. Het 
zijn ook deze vrijwilligers die vrijwel 
deze vrijwi
lligers die vrijwel 
dagelijks op het 
complex aanwezig 
dagelijks op het complex aanwezig 
zijn om alles er piek
ijn uit te laten 
 om al
les er piek
ijn uit 
te laten zien. Daarnaast zijn de redactiele- 
zien. Daarnaast zijn de redactiele- 
den actief voor het cluborgaan ‘De 
ef voor h
et cluborgaan ‘De 
den actief voor het cluborgaan ‘De 
Klosse’ en hebben de leden van de 
en hebben
 de leden van de 
Klosse’ en hebben de leden van de 
sponsorcommissie voor alle teams 
commissie
 voor alle teams 
sponsorcommissie voor alle teams 
weer een prachtig oranje-wit tenue 
 prachtig
 oranje-wit tenue weten te regelen. 
weten te regelen. 
Hopelijk kan het vlag
k kan het
 vlaggenschip al deze bedrijvigheid binnen onze klei- 
deze bedrijvigheid binnen onze klei- 
ne vereniging een extra impuls geven 
iging een 
extra impuls geven 
ne vereniging een extra impuls geven 
door een mooi seizoen 2015-2016 
n mooi se
izoen 2015-2016 te draaien. Kortom: de voetbalver- 
te draaien. Kortom: de voetbalver- 
eniging Emst is een vereniging waar 
Emst is ee
n vereniging waar 
eniging Emst is een vereniging waar 
sporten en gezelligheid samengaan. 
en gezell
igheid samengaan. VV Emst heeft de zaken voor het nieuwe seizoen weer prima op orde, zeker ook bij de jeugd. 
VV Emst heeft de zaken voor het nieuwe seizoen weer prima op orde, zeker ook bij de jeugd. 
OOK ZONDER 
EPE 
Sternpassage 13 
T 0578 610026 
VAASSEN 
Dorpstraat 37c 
T 0578 574420 
| | 
Uitgeverij Gelderland in Epe br
assortiment boeken, kranten e
Voor diverse afdelingen zijn wij op zoe
STAGIAIRES 
We bieden een uitdagende stagepla
van enthousiaste mensen. Ben je geïn
Neem dan contact op via onderstaa
Marketing/PR | DTP | Redactie | Secretare
K Z
ONDER AFSPRAAK 
EP
E Sternpassage 13 T 0578 610026 VAASSEN Dorpstraat 37c T 0578 574420 
| 
| 
Uitgeverij Gelderland in Epe
 brengt sinds 1991 een breed assortiment boeken, kranten en tijdschriften op de markt. Voor diverse afdelingen zijn wij op zoek naar : Uitgeverij Gelderland BV Hoofdstraat 143 8162 AE EPE t: 0578 629 061 e: mieke@uitgeverijgelderland.nl w: www.uitgeverijgelderland.nl STAGIAIRES 
STAGIAIRES 
We bieden een uitdagende stage
Marketing/PR | DTP | Redactie | Secr
dagende stageplaats
 binnen een klein en betrokken team van enthousiaste mensen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via onderstaande gegevens! 
Marketing/PR | DTP | Redactie | Secretaress
e | Administratie | Verkoop (ondersteuning)
   7   8   9   10   11