Page 4 - Voetbalkrant 2015-16
P. 4

4  -  Voetbalkrant Voetbalvereniging SV Vaassen heeft een positieve kijk op de toekomst. De club, op- gericht in 1920, heeft volop aandacht voor jeugd binnen de gelederen. Voor elke leef- 
gericht in 1920, heeft volop aandacht voor jeugd binnen de gelederen. Voor elke leef- 
tijdsgroep is er de mogelijkheid om te voetballen. natuurlijk met deskundige trainers 
ogelijkheid om te voet
ballen. natuurlijk met deskundige trainers 
tijdsgroep is er de mogelijkheid om te voetballen. natuurlijk met deskundige trainers 
en goede begeleiding. 
ede be
geleiding. sv vaassen: kiezen voor eigen jeugd SV Vaassen Woestijnweg 67 8170 AC Vaassen Clubkleuren: blauw-wit opgericht: 12 juni 1920 Aantal leden: 400 www.svvaassen.nl Z 
o worden
 de speciieke looptrai- 
o worden de speci
ieke looptrai- 
ningen, die atleet Henk Liefers aan 
die atleet
 Henk Liefers aan 
ningen, die atleet Henk Liefers aan 
alle pupillen- en juniorenteams 
pillen- e
n juniorenteams geeft, zeer positief ervaren. Voetbal 
geeft, zeer positief ervaren. Voetbal 
is meer dan tegen een bal trappen en de 
an tegen ee
n bal trappen en de 
is meer dan tegen een bal trappen en de 
looptrainingen helpen de spelers hierbij. 
ingen helpe
 de spelers hierbij. 
Bij SV Vaassen kunn
n 4- en 5-jarigen op 
Bij SV Vaassen kunnen 4- en 5-jarigen op 
speelse wijze kennismaken met de sport. 
ijze kennis
maken met de sport. 
speelse wijze kennismaken met de sport. 
SV Vaassen wil met eigen jeugd ook in de 
n wil met e
igen jeugd ook in de 
SV Vaassen wil met eigen jeugd ook in de 
toekomst goed presteren, zowel op het vel
oed prester
en, zowel op het veld 
SV Vaassen wil met eigen jeugd ook in de 
toekomst goed presteren, zowel op het veld 
als in de zaal. In het seizoen 2014-’15 zijn de 
aal. In het s
eizoen 2014-’15 zijn de 
ls in de zaal. In het seizoen 2014-’15 zijn de 
als in de zaal. In het seizoen 2014-’15 zijn de 
dames kampioen geworden in de 4e Klasse. 
pioen gewor
den in de 4e Klasse. 
dames kampioen geworden in de 4e Klasse. 
Het eerste zaalteam van SV Vaassen speelt 
 zaalteam v
an SV Vaassen speelt 
Het eerste zaalteam van SV Vaassen speelt 
komend seizoen in de 1e Klasse, evenals het
zoen in de 1
e Klasse, evenals het 
komend seizoen in de 1e Klasse, evenals het 
tweede team. Daarnaast speelt een team 
eam. Daarn
ast speelt een team 
tweede team. Daarnaast speelt een team 
op recreatief niveau. De dames spelen in d
ief niveau.
De dames spelen in de zaal met twee teams in de 1e Klasse. 
Op het veld komt de
 hoofdmacht van de 
Op het veld komt de hoofdmacht van de 
club komend seizoen uit in de 3e Klasse. 
nd seizoen 
uit in de 3e Klasse. 
club komend seizoen uit in de 3e Klasse. 
Onder leiding van Daniël Tuasela en Edwa
ing van Dan
iël Tuasela en Edward 
Onder leiding van Daniël Tuasela en Edward 
Fennebeumer werd afgelopen seizoen 
mer werd 
afgelopen seizoen 
Onder leiding van Daniël Tuasela en Edward 
Fennebeumer werd afgelopen seizoen 
de nacompetitie gehaald. Bij de dames is 
etitie geha
ald. Bij de dames is 
e nacompetitie gehaald. Bij de dames i
de nacompetitie gehaald. Bij de dames is 
het eerste team gepromoveerd naar de 3e 
e team gepr
omoveerd naar de 3e 
het eerste team gepromoveerd naar de 3e 
Klasse. Damesvoetbal heeft bij SV Vaassen 
mesvoetbal 
heeft bij SV Vaassen een lange geschiedenis. Ook komend sei- 
een lange geschiedenis. Ook komend sei- 
zoen zullen bij de jongste jeugd de meisjes 
n bij de jon
gste jeugd de meisjes minstens zo fanatiek zijn als de jongens. SpELVrEUGDE 
minstens zo fanatiek zijn als de jongens. 
SpELVrEUGDE 
Enkele jaren geleden heeft de club beslote
en geleden h
ele jaren geleden 
eeft de club besloten 
Enkele jaren geleden heeft de club besloten 
zich vooral te richten op eigen jeugd. Bij SV 
 te richten 
op eigen jeugd. Bij SV 
zich vooral te richten op eigen jeugd. Bij SV 
Vaassen voetballen kinderen tot en met 8 
oetballen k
inderen tot en met 8 
Vaassen voetballen kinderen tot en met 8 
jaar gratis. Bij de jeugd staat spelvreugde 
s. Bij de je
ugd staat spelvreugde 
jaar gratis. Bij de jeugd staat spelvreugde 
voorop. Natuurlijk is goed presteren binne
tuurlijk is 
goed presteren binnen 
voorop. Natuurlijk is goed presteren binnen 
de lijnen mooi, maar ook buiten het veld 
 mooi, maar
 ook buiten het veld 
de lijnen mooi, maar ook buiten het veld 
zijn volop activiteiten die voor plezier en 
 activiteite
n die voor plezier en 
zijn volop activiteiten die voor plezier en 
een goede onderlinge sfeer zorgen. In het 
onderlinge 
sfeer zorgen. In het clubhuis heeft deze groep een eigen jeugd- 
clubhuis heeft deze groep een eigen jeugd- 
honk. Ieder kind kan vrijblijvend komen 
er kind kan
 vrijblijvend komen 
honk. Ieder kind kan vrijblijvend komen 
meetrainen. 
etra
inen. 
← Bij SV Vaassen voetb
allen kinderen tot en met 8 jaar gratis. 
↑ Het tweede zaalteam 
won afgelopen seizoen 
↑ Het tweede zaalteam won afgelopen seizoen 
de Huzarenbeker vanwege hun bijzondere 
nbeker van
wege hun bijzondere sportprestatie als Vaassens team. Onvoorspelbare en spannende derby’s Dit seizoen kent de gemeente Epe een aantal interessante derby’s. SV Epe, VV Heerde en SV Vaassen treffen el- 
Dit seizoen kent de gemeente Epe een aantal interessante derby’s. SV Epe, VV Heerde en SV Vaassen treffen el- 
kaar in de 3e klasse B. SV Wissel en VV Emst staan twee keer tegenover elkaar in de 5e klasse H en EZC ’84 en 
Wissel en VV Emst staan twee
 keer tegenover elkaar in de 5e klasse H en EZC ’84 en 
kaar in de 3e klasse B. SV Wissel en VV Emst staan twee keer tegenover elkaar in de 5e klasse H en EZC ’84 en 
VV oene gaan de strijd aan in de 4e klasse B. 
n de strijd 
aan in de 4e klasse B. 
VV oene gaan de strijd aan in de 4e klasse B. 
Derby’s doen het altijd goed bij het 
in Epe en heb dan ook nie
doen het a
ltijd goed bij het 
Derby’s doen het altijd goed bij het 
publiek én bij de spelers. Het zijn de 
n bij de s
pelers. Het zijn de 
publiek én bij de spelers. Het zijn de 
wedstrijden waar net een stapje extra 
en waar ne
t een stapje extra 
wedstrijden waar net een stapje extra 
wordt gedaan en waar net wat meer 
daan en w
aar net wat meer 
wordt gedaan en waar net wat meer 
toeschouwers langs de lijn staan dan 
wers langs
 de lijn staan dan anders. EZC ’84-VV oEnE 
anders. 
EZC ’84-VV oEnE 
“Derby’s zijn altijd l
zijn altij
d leuk en zeker als 
erby’s zijn altijd l
“Derby’s zijn altijd leuk en zeker als 
je ze wint. Ik woon nog maar 3,5 jaar 
t. Ik woon
 nog maar 3,5 jaar 
in Epe en heb dan 
ook niet het echte 
in Epe en heb dan ook niet het echte 
derbygevoel van vroeger, maar je 
voel van 
vroeger, maar je 
derbygevoel van vroeger, maar je 
merkt wel dat het leeft op de club. 
l dat het 
leeft op de club. 
merkt wel dat het leeft op de club. 
Ik waag me niet aan voorspellingen”,
me niet aa
n voorspellingen”, 
Ik waag me niet aan voorspellingen”, 
zegt Ben Andrea, aanvoerder van EZC 
 Andrea, a
anvoerder van EZC 
Ik waag me niet aan voorspellingen”, 
zegt Ben Andrea, aanvoerder van EZC 
‘84. Hij zal dit seizoen Arjan Gerrits, 
zal dit sei
zoen Arjan Gerrits, 
84. Hij zal dit seizoen Arjan Gerrits, aanvoerder van Oene 1, tegenko- 
‘84. Hij zal dit seizoen Arjan Gerrits, 
aanvoerder van Oene 1, tegenko- 
men. Gerrits heeft er zin in: “Derby’s 
its heeft 
er zin in: “Derby’s 
n. Gerrits heeft er zin in: “Derby’s 
men. Gerrits heeft er zin in: “Derby’s 
hebben een speciale lading. De plek 
en special
e lading. De plek 
hebben een speciale lading. De plek 
op de ranglijst zegt daarbij meestal 
nglijst ze
gt daarbij meestal 
niet veel. Support
ers voeren de druk 
niet veel. Supporters voeren de druk 
verder op, spelers doen een stapje 
p, speler
s doen een stapje meer en er komen wat extra zenu- 
verder op, spelers doen een stapje 
meer en er komen wat extra zenu- 
wen bij kijken. Hierdoor leveren deze 
ijken. Hie
rdoor leveren deze 
en bij kijken. Hierdoor leveren deze 
wen bij kijken. Hierdoor leveren deze 
wedstrijden vaak geen topvoetbal 
jden vaak
 geen topvoetbal 
wedstrijden vaak geen topvoetbal 
op, maar zijn ze meestal wel mooi 
 zijn ze 
meestal wel mooi 
op, maar zijn ze meestal wel mooi 
om naar te kijken. Ik ga alleen onze 
te kijken.
 Ik ga alleen onze 
om naar te kijken. Ik ga alleen onze 
derby voorspellen. Ik verwacht dat 
orspellen
. Ik verwacht dat 
derby voorspellen. Ik verwacht dat 
wij als Oene meer kwaliteit hebben 
Oene meer
 kwaliteit hebben 
wij als Oene meer kwaliteit hebben 
dan EZC en reken erop dat dit ook 
en reken 
erop dat dit ook 
dan EZC en reken erop dat dit ook 
de doorslag gaat geven. Voor dit 
slag gaat
 geven. Voor dit 
de doorslag gaat geven. Voor dit 
seizoen zet ik in op twee keer wins
zet ik in 
op twee keer winst 
seizoen zet ik in op twee keer winst 
voor Oene, ook omdat EZC danig 
ne, ook 
omdat EZC danig 
voor Oene, ook omdat EZC danig 
verzwakt is vergeleken met vorig 
t is verg
eleken met vorig 
voor Oene, ook omdat EZC danig 
verzwakt is vergeleken met vorig 
jaar. Maar, zoals ik al zei, derby’s 
ar, zoals 
ik al zei, derby’s 
aar. Maar, zoals ik al zei, derby’s zijn op zich staande wedstrijden.” SV VAASSEn-SV EpE 
zijn op zich staande wedstrijden.” 
SV VAASSEn-SV EpE 
Dat een derby een wedstrijd op zich 
derby een 
wedstrijd op zich 
at een derby een weds
Dat een derby een wedstrijd op zich 
is, weten de spelers van SV Epe maar 
n de spele
rs van SV Epe maar 
is, weten de spelers van SV Epe maar 
al te goed. Vorige seizoen wisten ze 
ed. Vorige
 seizoen wisten ze 
al te goed. Vorige seizoen wisten ze 
in de wedstrijden tegen SV Vaassen 
dstrijden
 tegen SV Vaassen en VV Heerde slechts 1 punt te pak- 
en VV Heerde slechts 1 punt te pak- 
ken. Toch kijkt Mark van Petersen, 
h kijkt M
ark van Petersen, aanvoerder van SV Epe 1, met ver- 
aanvoerder van SV Epe 1, met ver- 
trouwen uit naar deze wedstrijden. 
uit naar 
deze wedstrijden. 
trouwen uit naar deze wedstrijden. 
“Derby’s zijn altijd wedstrijden met 
 zijn alti
jd wedstrijden met 
“Derby’s zijn altijd wedstrijden met 
veel strijd en veel publiek. Wij spelen 
jd en veel 
publiek. Wij spelen 
veel strijd en veel publiek. Wij spelen 
dit jaar weer vier derby’s tegen VV 
 weer vier
 derby’s tegen VV 
dit jaar weer vier derby’s tegen VV 
Heerde en SV Vaassen. Deze duels 
en SV Vaa
ssen. Deze duels 
Heerde en SV Vaassen. Deze duels 
zijn erg leuk om mee te maken. Er 
 leuk om 
mee te maken. Er 
zijn erg leuk om mee te maken. Er 
komt altijd iets extra’s bij kijken. 
ijd iets e
xtra’s bij kijken. 
komt altijd iets extra’s bij kijken. 
De voorgaande jaren hebben we he
aande jar
en hebben we het 
De voorgaande jaren hebben we het 
deze wedstrijden steeds moeilijk 
dstrijden
 steeds moeilijk gehad. Dit jaar heb ik er meer ver- 
trouwen in. We gaa
n die wedstrijden spelen om te winnen.” 
spelen om te winnen.” 
Remco Pannekoek, aanvo
annekoek,
 aanvoerder van SV Vaassen 1, voetbalde drie seizoe- 
SV Vaassen 1, voetbalde drie seizoe- 
nen bij SV Epe en ook hij verheugt 
SV Epe en
 ook hij verheugt 
nen bij SV Epe en ook hij verheugt 
zich op de derby’s. Als geen ander 
de derby’
s. Als geen ander 
zich op de derby’s. Als geen ander 
weet hij hoe hij de jonge Eper ploeg 
 hoe hij d
e jonge Eper ploeg moet aanpakken. “Bij een derby spe- len andere factoren een rol. Ieder- 
len andere factoren een rol. Ieder- 
een weet dat je Epe niet moet laten 
 dat je Ep
e niet moet laten 
een weet dat je Epe niet moet laten 
voetballen, maar er juist een schepje 
n, maar er
 juist een schepje bovenop moet doen.” SV WISSEL-VV EMST 
bovenop moet doen.” 
SV WISSEL-VV EMST 
In de 5e Klasse H kruisen 
 Klasse H
 kruisen VV Emst 
 de 5e Klasse H kruiseen SV Wissel de degens. Emst-aan- 
en SV Wissel de degens. Emst-aan- 
voerder Lorenzo van Gortel maakt 
 Lorenzo 
van Gortel maakt 
voerder Lorenzo van Gortel maakt 
al acht seizoenen deel uit van de 
seizoenen
 deel uit van de 
al acht seizoenen deel uit van de 
hoofdmacht van VV Emst. Hij weet 
cht van V
V Emst. Hij weet 
hoofdmacht van VV Emst. Hij weet 
dus wat het betekent om tegen SV 
 het bete
kent om tegen SV 
dus wat het betekent om tegen SV 
Wissel te voetballen. “Emst-Wissel 
e voetbal
len. “Emst-Wissel 
Wissel te voetballen. “Emst-Wissel 
ken ik inmiddels als geen ander en 
nmiddels 
als geen ander en 
ken ik inmiddels als geen ander en 
is qua sfeer de mooiste derby uit 
feer de m
ooiste derby uit 
is qua sfeer de mooiste derby uit 
de gemeente. Het is een geweldige 
nte. Het 
is een geweldige 
de gemeente. Het is een geweldige 
wedstrijd, omdat het ontzettend leeft
, omdat he
t ontzettend leeft 
wedstrijd, omdat het ontzettend leeft 
bij beide verenigingen. Vorig seizoen 
 verenigin
gen. Vorig seizoen 
bij beide verenigingen. Vorig seizoen 
hebben we helaas twee keer verloren 
e helaas t
wee keer verloren 
hebben we helaas twee keer verloren 
en onze supporters verdienen dit 
 supporte
rs verdienen dit 
en onze supporters verdienen dit 
seizoen een betere prestatie.” Of da
en betere 
prestatie.” Of dat 
seizoen een betere prestatie.” Of dat 
erin zit? De kenners zeggen dat SV 
? De kenn
ers zeggen dat SV 
erin zit? De kenners zeggen dat SV 
Wissel dit seizoen een steker team 
it seizoe
n een steker team 
Wissel dit seizoen een steker team 
heeft dan VV Emst, maar zoals Arjan 
n VV Emst,
 maar zoals Arjan 
heeft dan VV Emst, maar zoals Arjan 
Gerrits al aangaf: de uitslagen van 
al aangaf:
 de uitslagen van derby’s zijn lang niet altijd te voor- spellen met de ranglijst in de hand. 
Opkomst van de spelers van VV Em
st en SV Wissel. (Foto: VV Emst).
   2   3   4   5   6