Page 3 - Voetbalkrant 2015-16
P. 3

Voetbalkrant  -  3 
Voetbalkrant  -  3 
Met 24 jeugdelftallen, zes seniorenelftallen, waaronder ruim honderd meisjes en 
Csv viOs: op en top voetbalvereniging 

en, zes seniorenelfta
llen, waaronder ruim honderd meisjes en 
Met 24 jeugdelftallen, zes seniorenelftallen, waaronder ruim honderd meisjes en 
vrouwen, 35+ voetbal, zaalvoetbal, mini’s, recreanten én een G-team kan VIoS zic
, zaalvoetbal, mini’s
, recreanten én een G-team kan VIoS zich 
vrouwen, 35+ voetbal, zaalvoetbal, mini’s, recreanten én een G-team kan VIoS zich 
met recht een brede voetvoetbalvereniging noemen. 
n brede voetv
oetbalvereniging noemen. Csv viOs: op en top voetbalvereniging CSV VIoS Vaassen Sportpark De kouwenaar Woestijnweg 63 8172 Cn Vaassen Clubkleuren: geel-zwart opgericht: 24 mei 1935 Aantal leden: 650 www.viosvaassen.nl D e accommodatie is uit- 
e accommodatie is uit- 
stekend op orde, met een 
nd op o
rde, met een kunstgrasveld, een multi- 
kunstgrasveld, een multi- 
functionele ruimte en een 
onele r
uimte en een 
kunstgrasveld, een multi- 
functionele ruimte en een 
unieke faciliteit: een kleedgebouw 
aciliteit
: een kleedgebouw 
eke faciliteit: een kleedgebouw 
unieke faciliteit: een kleedgebouw 
alleen voor de VIOS-meisjes en 
voor de 
VIOS-meisjes en 
alleen voor de VIOS-meisjes en 
-dames. Ook met de geheel nieu
 Ook met 
de geheel nieuwe 
alleen voor de VIOS-meisjes en 
-dames. Ook met de geheel nieuwe 
website en met een prachtig uitziend 
en met een
 prachtig uitziend 
ebsite en met een prachtig uitziend 
website en met een prachtig uitziend 
clubblad ‘De Tre
fer’ laat de club 
bblad
 ‘De Tre
fer’ laat
 de club 
clubblad ‘De Tre
fer’ laat de club 
zich van haar beste kant zien. De 
 haar bes
te kant zien. De 
zich van haar beste kant zien. De 
investeringen van de afgelopen jare
ingen van 
de afgelopen jaren 
investeringen van de afgelopen jaren 
werpen duidelijk hun vruchten af. Zo 
uidelijk h
un vruchten af. Zo speelt VIOS voor het vierde achter- 
speelt VIOS voor het vierde achter- 
eenvolgende jaar in de 2e Klasse 
ende jaar
 in de 2e Klasse 
eenvolgende jaar in de 2e Klasse 
zaterdag. Voor het komende seizo
. Voor he
t komende seizoen 
zaterdag. Voor het komende seizoen 
heeft de technische commissie weer 
 technisc
he commissie weer een volwaardig team samen kun- 
nen stellen, een b
elangrijk gedeelte 
nen stellen, een belangrijk gedeelte 
daarvan komt uit eigen jeugd. Het 
komt uit 
eigen jeugd. Het 
daarvan komt uit eigen jeugd. Het 
belooft een mooi seizoen te worden 
een mooi 
seizoen te worden met voor het eerste elftal veel ver- 
met voor het eerste elftal veel ver- 
trouwde tegenstanders, maar ook 
 tegensta
nders, maar ook enkele nieuwe tegenstanders. 
trouwde tegenstanders, maar ook 
enkele nieuwe tegenstanders. 
VIOS is erin geslaagd een nieuwe 
 erin ges
laagd een nieuwe 
IOS is erin geslaagd een nieuwe 
VIOS is erin geslaagd een nieuwe 
hoofdsponsor aan de vereniging 
onsor aa
n de vereniging te binden. Uitzend- en detache- 
te binden. Uitzend- en detache- 
ringsbureau Cottus Apeldoorn zal 
reau Cott
us Apeldoorn zal 
ringsbureau Cottus Apeldoorn zal 
de komende 3 jaar hoofdsponsor 
nde 3 ja
ar hoofdsponsor zijn van het zogenaamde prestatie- 
zijn van het zogenaamde prestatie- 
cluster: eerste en tweede elfal en de 
eerste en 
tweede elfal en de 
cluster: eerste en tweede elfal en de 
A1-jeugd. De technische staf voor 
. De tech
nische staf voor 
A1-jeugd. De technische staf voor 
de eerste selectie is ongewijzigd, 
e selecti
e is ongewijzigd, 
de eerste selectie is ongewijzigd, 
waardoor Maikel Amzand nu voor 
r Maikel
 Amzand nu voor 
de eerste selectie is ongewijzigd, 
waardoor Maikel Amzand nu voor 
het vijfde seizoen als hoofdtrainer 
de seizoen
 als hoofdtrainer 
et vijfde seizoen als hoofdtrainer 
het vijfde seizoen als hoofdtrainer 
aan het roer zal staan, met Thomas 
roer zal 
staan, met Thomas Prins als assistent-trainer. De VIOS- 
Prins als assistent-trainer. De VIOS- 
trainers hebben de afgelopen jaren 
 hebben d
e afgelopen jaren overigens meerdere toptalenten on- 
overigens meerdere toptalenten on- 
der hun hoede gehad. Zo voetbalde 
hoede geh
ad. Zo voetbalde 
der hun hoede gehad. Zo voetbalde 
Kevin Diks 18 jaar geleden bij de 
ks 18 jaa
r geleden bij de VIOS-jeugd en is hij nu als rechts- back een vaste waarde bij Vitesse. 
back een vaste waarde bij Vitesse. 
Dit jaar doet zich het unieke feit 
 doet zic
h het unieke feit 
Dit jaar doet zich het unieke feit 
voor dat VIOS in alle categorieën e
VIOS in al
le categorieën een vertegenwoordigend meisjes- of da- 
vertegenwoordigend meisjes- of da- 
mesteam gaat inschrijven. Dus vanaf 
gaat insch
rijven. Dus vanaf 
mesteam gaat inschrijven. Dus vanaf 
de F-pupillen tot de A-jeugd en een 
illen tot 
de A-jeugd en een 
de F-pupillen tot de A-jeugd en een 
Dames 1-elftal. 
es 1-
elftal. TALEnTEn 
TALEnTEn 
Het komende 
ende seiz
oen telt VIOS 24 
TALEnTEn 
Het komende seizoen telt VIOS 24 
jeugdelftallen. In de kleinste jeugd, 
allen. In 
de kleinste jeugd, 
eugdelftallen. In de kleinste jeugd, 
jeugdelftallen. In de kleinste jeugd, 
bij de F en mini’s, blijven nieuwe 
 en mini’
s, blijven nieuwe 
bij de F en mini’s, blijven nieuwe 
talenten zich aanmelden. Gelukkig 
 zich aan
melden. Gelukkig 
talenten zich aanmelden. Gelukkig 
komen met deze jonge spelers ook 
et deze j
onge spelers ook 
komen met deze jonge spelers ook 
actieve ouders mee. Ouders die de 
ouders me
e. Ouders die de kinderen willen begeleiden, in com- missies willen deelnemen en evene- 
menten organisere
n. Het jaarlijkse ouder-kindtoernooi was een succes- 
menten organiseren. Het jaarlijkse 
ouder-kindtoernooi was een succes- 
volle afsluiting van het seizoen, waar 
luiting va
n het seizoen, waar 
olle afsluiting van het seizoen, waar 
volle afsluiting van het seizoen, waar 
het familiegevoel op alle mogelijke 
liegevoel 
op alle mogelijke 
het familiegevoel op alle mogelijke 
manieren voelbaar was. Enthousiaste
 voelbaar 
was. Enthousiaste ouders die het evenement organi- 
ouders die het evenement organi- 
seerden, sportieve ouders die graag 
 sportieve
 ouders die graag 
seerden, sportieve ouders die graag 
een balletje trapten met hun kroost, 
etje trapt
en met hun kroost, 
een balletje trapten met hun kroost, 
de keepers van het eerste het tweede 
rs van het
 eerste het tweede elftal die via de shoot-outs probeer- 
elftal die via de shoot-outs probeer- 
den zoveel mogelijk ballen tegen 
eel mogel
ijk ballen tegen 
den zoveel mogelijk ballen tegen 
te houden, overige vrijwilligers en 
n, overige
 vrijwilligers en 
te houden, overige vrijwilligers en 
broertjes en zusjes die genoten van 
s en zusje
s die genoten van de gezellige sfeer en mooie accom- modatie. 
VIOS-voorzitter Gerar
d van Gurp verwelkomt 
IOS-voorzitter Gerard van Gurp verwelkomt 
het honderdste meisje/dame bij de club, Lieke 
ste meisje/d
ame bij de club, Lieke van Zuuk. Speler en speelster van het seizoen 2014- 2015: Nienke Gorelikov en Dennis de Jong. www.saylus.com 
BETER IS 
BEREIKBAAR
   1   2   3   4   5