Page 2 - Voetbalkrant 2015-16
P. 2

Stegeman zet in op attractief voetbal 
Stegeman zet in op attractief voetbal 
Epenaar John Stegeman staat aan het begin van zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Heracles Almelo. “
t aan het begin van zijn twe
ede seizoen als hoofdtrainer van Heracles Almelo. “We 
Epenaar John Stegeman staat aan het begin van zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Heracles Almelo. “We 
hebben in de voorbereiding hard gewerkt om er een team van te maken en te gaan voetballen zoals wij dat als 
 hard gewerkt om er een team
 van te maken en te gaan voetballen zoals wij dat als 
Epenaar John Stegeman staat aan het begin van zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Heracles Almelo. “We 
hebben in de voorbereiding hard gewerkt om er een team van te maken en te gaan voetballen zoals wij dat als 
trainersstaf willen: aanvallend en attractief voetbal met druk op de helft van de tegenstander. Maar of de mensen 
end en attractief voetbal met
 druk op de helft van de tegenstander. Maar of de mensen 
rainersstaf willen: aanvallend en attractief voetbal met druk op de helft van de tegenstander. Maar of de mensedat ook daadwerkelijk krijgen te zien, weet je nooit. Uiteindelijk draait het toch om de punten.” 2  -  Voetbalkrant 
Stegema
Epenaar John Stegeman
hebben in de voorbereid
trainersstaf willen: aanv
dat ook daadwerkelijk kr
2  -  Voetbalkrant 
Hoofdtrainer Heracles Almelo John Stegem
tegeman: “Het is prettig dat je vana
f de start je stempel op een team kunt drukken. Nu kunnen we bouwen aan de speelwijze die wij voor ogen hebben.” (Foto’s: Harry Broeze). 
John Stegeman: “Natuu
rlijk wil ik mooi en 
ohn Stegeman: “Natuurlijk wil ik mooi en 
attractief voetbal laten zien, maar uiteindelijk
voetbal laten
 zien, maar uiteindelijk 
ttractief voetbal laten zien, maar uiteindelijk 
draait het om de punten.” 
 het om
 de punten.” 
Als u dit artikel l
eest zijn de eerste 
Als u dit artikel leest zijn de eerste 
competitiewedstrijden gespeeld, 
tiewedstr
ijden gespeeld, maar op het moment van dit inter- 
maar op het moment van dit inter- 
view is de Twentse eredivisionist 
de Twents
e eredivisionist 
view is de Twentse eredivisionist 
halverwege de voorbereiding op he
ge de voo
rbereiding op het 
halverwege de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Stegeman is met zijn 
eizoen. St
egeman is met zijn team net terug van een trainings- 
team net terug van een trainings- 
kamp in Duitsland en is tevreden 
 Duitslan
d en is tevreden over de voorbereiding en de stap- 
over de voorbereiding en de stap- 
pen die zijn spelers hebben gezet. 
zijn spel
ers hebben gezet. 
pen die zijn spelers hebben gezet. 
“Het ging redelijk. We hebben gelijk 
g redelijk
. We hebben gelijk 
“Het ging redelijk. We hebben gelijk 
gespeeld tegen VFL Bochum. Dat was 
 tegen VF
L Bochum. Dat was 
gespeeld tegen VFL Bochum. Dat was 
een goede partij. Over de tweede 
de partij
. Over de tweede 
een goede partij. Over de tweede 
wedstrijd ben ik minder tevreden. 
d ben ik 
minder tevreden. 
wedstrijd ben ik minder tevreden. 
Die werd met 3-0 verloren van 
d met 3-
0 verloren van 
Die werd met 3-0 verloren van 
Viktoria Köln. We hebben de eers
 Köln. We
 hebben de eerste 
Viktoria Köln. We hebben de eerste 
weken van de voorbereiding iedereen
n de voorb
ereiding iedereen 
weken van de voorbereiding iedereen 
zoveel mogelijk laten spelen, maar 
ogelijk l
aten spelen, maar 
zoveel mogelijk laten spelen, maar 
nu gaan we selecteren richting een 
we select
eren richting een 
nu gaan we selecteren richting een 
basiselftal. Zo werken we toe naar 
tal. Zo w
erken we toe naar het begin van de competitie.” AAnkopEn 
het begin van de competitie.” 
AAnkopEn 
Stegeman heeft een goed gevoel 
 heeft ee
tegeman heef
n goed gevoel bij 
Stegeman heeft een goed gevoel bij 
de namen die nu op de spelerslijst 
 die nu o
p de spelerslijst 
staan, maar verw
acht nog wel dat 
staan, maar verwacht nog wel dat 
er enige aankopen bijkomen voor 
e aankope
n bijkomen voor 
staan, maar verwacht nog wel dat 
er enige aankopen bijkomen voor 
het sluiten van de transfermarkt op 
ten van de
 transfermarkt op 
et sluiten van de transfermarkt op 
het sluiten van de transfermarkt op 
31 augustus. “We blijven uiteraard 
tus. “We 
blijven uiteraard 
31 augustus. “We blijven uiteraard 
om ons heen kijken. Het vertrek van 
een kijken
. Het vertrek van 
om ons heen kijken. Het vertrek van 
Bryan Linssen naar Groningen is een 
nssen naar
 Groningen is een 
Bryan Linssen naar Groningen is een 
aderlating, maar ik verwacht dat de 
ng, maar i
k verwacht dat de 
aderlating, maar ik verwacht dat de 
huidige selectie met hier en daar een 
electie me
t hier en daar een aanvulling dat kan opvangen.” ACHTBAAn 
aanvulling dat kan opvangen.” 
ACHTBAAn 
Vorig jaar was een hectisch jaar vo
r was een 
rig jaar was 
hectisch jaar voor 
Vorig jaar was een hectisch jaar voor 
Stegeman, toen hij na vier verloren 
, toen hij
 na vier verloren 
Stegeman, toen hij na vier verloren 
competitiewedstrijden plotseling het 
iewedstrij
den plotseling het 
competitiewedstrijden plotseling het 
stokje kreeg overgedragen van de 
kreeg ove
rgedragen van de 
stokje kreeg overgedragen van de 
ontslagen trainer Jan de Jonge. Er 
n trainer
 Jan de Jonge. Er 
ontslagen trainer Jan de Jonge. Er 
volgden nog vier nederlagen en pas
nog vier 
nederlagen en pas 
volgden nog vier nederlagen en pas 
in het achtste duel werd er voor het 
chtste due
l werd er voor het 
in het achtste duel werd er voor het 
eerst gewonnen, maar de clubleiding 
wonnen, ma
ar de clubleiding 
eerst gewonnen, maar de clubleiding 
hield vertrouwen in Stegeman en zijn 
rtrouwen i
n Stegeman en zijn 
hield vertrouwen in Stegeman en zijn 
spelers. Door de slechte start bleef 
 Door de s
lechte start bleef 
spelers. Door de slechte start bleef 
de club een jaar lang achter de feiten
en jaar la
ng achter de feiten 
de club een jaar lang achter de feiten 
aanlopen. “Het was een leerzaam, 
n. “Het w
as een leerzaam, 
aanlopen. “Het was een leerzaam, 
maar ook ontzettend stressvol jaar. 
 ontzetten
d stressvol jaar. 
maar ook ontzettend stressvol jaar. 
Het voelde als een achtbaan. We zijn 
de als een
 achtbaan. We zijn 
TroTS op
 SV EpE 
TroTS op SV EpE 
John Stegeman vertr
egeman ve
rtrok al op vrij 
John Stegeman vertrok al op vrij 
jonge leeftijd richting Vitesse en 
eftijd ri
chting Vitesse en 
jonge leeftijd richting Vitesse en 
speelde in zijn jeugd dus maar 
 in zijn
 jeugd dus maar 
speelde in zijn jeugd dus maar 
een paar jaar bij SV Epe. Toch 
r jaar b
ij SV Epe. Toch 
een paar jaar bij SV Epe. Toch 
bleef de band die hij met de clu
 band die
 hij met de club had altijd intens. Na zijn profes- 
had altijd intens. Na zijn profes- 
sionele carrière kwam hij terug 
 carrière
 kwam hij terug 
sionele carrière kwam hij terug 
op de Wachtelenberg om in het 
achtelen
berg om in het 
op de Wachtelenberg om in het 
seizoen 2008-2009 een groot 
n 2008-2
009 een groot aandeel te leveren in het kam- 
aandeel te leveren in het kam- 
pioenschap van de club en de 
chap van
 de club en de 
pioenschap van de club en de 
promotie naar de 2e Klasse. Nu 
e naar d
e 2e Klasse. Nu 
promotie naar de 2e Klasse. Nu 
voetbalt zijn jongste zoon in Epe 
 zijn jon
gste zoon in Epe F1, terwijl de oudste in navol- 
F1, terwijl de oudste in navol- 
ging van zijn vader de stap naar 
n zijn va
der de stap naar 
ging van zijn vader de stap naar 
Vitesse heeft gezet. “Ik kom dus 
 heeft ge
zet. “Ik kom dus nog regelmatig op zaterdagoch- 
nog regelmatig op zaterdagoch- 
tend bij Epe en als het even kan 
j Epe en 
als het even kan 
tend bij Epe en als het even kan 
kijk ik ook op zondagmiddag bij 
 ook op z
ondagmiddag bij 
kijk ik ook op zondagmiddag bij 
Epe 1. Het blijft een prachtige 
Het blijf
t een prachtige 
Epe 1. Het blijft een prachtige 
vereniging, die mij na aan het 
ing, die
 mij na aan het 
vereniging, die mij na aan het 
hart ligt. Ik vind de sfeer geweld
t. Ik vind
 de sfeer geweldig 
hart ligt. Ik vind de sfeer geweldig 
en ik heb bewondering voor al die 
b bewonde
ring voor al die 
en ik heb bewondering voor al die 
vrijwilligers die zich belangeloos 
igers die
 zich belangeloos 
vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor de club. Een paar 
n voor de
 club. Een paar 
inzetten voor de club. Een paar 
weken geleden sprak ik nog met 
eleden s
prak ik nog met 
weken geleden sprak ik nog met 
mensen van Go Ahead Eagles die 
van Go A
head Eagles die 
mensen van Go Ahead Eagles die 
een aantal dagen hebben getraind 
tal dagen
 hebben getraind 
een aantal dagen hebben getraind 
op de Wachtelenberg en een 
Wachtel
enberg en een 
op de Wachtelenberg en een 
oefenwedstrijd hebben gespee
dstrijd 
hebben gespeeld 
oefenwedstrijd hebben gespeeld 
tegen het eerste van Epe. Niets 
et eerste
 van Epe. Niets dan lof over de uitstekende orga- 
dan lof over de uitstekende orga- 
nisatie en de prachtige grasmat. 
 en de pr
achtige grasmat. 
nisatie en de prachtige grasmat. 
Als het even kan dan ga ik er dit 
even kan 
dan ga ik er dit seizoen zeker nog een keer naar- toe met Heracles.” 
| 
| Colofon De Voetbalkrant is een uitgave van: FSC-papier 
FSC-papier 
Deze krant va
t van Uitge
verij Gelderland is, 
Deze krant van Uitgeverij Gelderland is, 
net als de andere uitgaven van het bedrijf
 andere uitg
aven van het bedrijf, 
net als de andere uitgaven van het bedrijf, 
gedrukt op milieuvriendelijk FSC-papier uit 
 milieuvrien
delijk FSC-papier uit verantwoord beheerde bossen. alleen maar bezig geweest met over- 
alleen maar bezig geweest met over- 
leven en handhaven. Uiteindelijk is 
 handhaven
. Uiteindelijk is dat gelukt, maar het was niet gemak- 
dat gelukt, maar het was niet gemak- 
kelijk”, zegt Stegeman, die verwacht 
 zegt Steg
eman, die verwacht 
kelijk”, zegt Stegeman, die verwacht 
dat de seizoenstart dit jaar beter zal 
izoenstart
 dit jaar beter zal 
dat de seizoenstart dit jaar beter zal 
gaan. “Het is prettig dat je vanaf de 
t is prett
ig dat je vanaf de 
gaan. “Het is prettig dat je vanaf de 
start je stempel op een team kunt 
 stempel 
op een team kunt 
start je stempel op een team kunt 
drukken. Nu kunnen we bouwen aan
. Nu kunn
en we bouwen aan 
start je stempel op een team kunt 
drukken. Nu kunnen we bouwen aan 
het team en aan de speelwijze die wij 
en aan de 
speelwijze die wij 
et team en aan de speelwijze die wij voor ogen hebben”, aldus de trai- 
het team en aan de speelwijze die wij 
voor ogen hebben”, aldus de trai- 
ner die weet wat hij wil, maar als het 
eet wat hi
j wil, maar als het 
er die weet wat hij wil, maar als het 
ner die weet wat hij wil, maar als het 
moet daar ook van kan afwijken om 
r ook van
 kan afwijken om 
moet daar ook van kan afwijken om 
voor een pragmatisch alternatief te 
 pragmatis
ch alternatief te kiezen. “Ik wil graag attractief voet- 
kiezen. “Ik wil graag attractief voet- 
bal spelen. We willen de bal hebben 
en. We wil
len de bal hebben 
en dus moet je sne
l druk zetten. Ik 
en dus moet je snel druk zetten. Ik 
voetbal het liefst op de helft van de 
et liefst 
op de helft van de 
voetbal het liefst op de helft van de 
tegenstander. Dat kost kracht en daar
der. Dat k
ost kracht en daar 
tegenstander. Dat kost kracht en daar 
moet je hard aan werken, vooral in de 
ard aan we
rken, vooral in de voorbereiding. Tot zover de theo- 
moet je hard aan werken, vooral in de 
voorbereiding. Tot zover de theo- 
rie. Als het even tegen zit, dan is er 
het even t
egen zit, dan is er 
ie. Als het even tegen zit, dan is er opeens nog maar één ding belang- 
opeens nog maar één ding belang- 
rijk: punten halen. Dan kun je wel 
nten hale
n. Dan kun je wel 
rijk: punten halen. Dan kun je wel 
mooi willen voetballen, maar het ga
en voetbal
len, maar het gaat 
mooi willen voetballen, maar het gaat 
uiteindelijk om de punten. Dat heb ik 
ijk om de 
punten. Dat heb ik vorig jaar wel geleerd.” 
| | 

olofon 
De Voetbalkrant is een uitgave van: 

rig jaar wel geleerd.” 
in samenwerking met de voetbalveren
rking met d
e voetbalverenigingen uit de gemeente Epe. 
Hoofdstraat 143 | 8162 A
E Epe | 0578 - 629 061  info@uitgeverijgelderland.nl 
info@uitgeverijgelderland.nl 
www.uitgeverijgelderland.nl
tgeveri
jgelderland.nl
   1   2   3   4   5