Page 4 - voetbalkrant2019
P. 4

‘Iedereen is hier welkom’
SV Vaassen stelt zich nadrukkelijk op als vereniging die graag middenin de maatschappij staat. Geen naar binnen gerichte blik en alleen oog voor ‘ons cluppie’. En dus is iedereen welkom: man, vrouw, jong, oud, voetballend of niet voetballend. “We zijn een sociale club met oog voor de samenleving. Die uitgangspunten spreken me erg aan”, zegt bestuurslid en rasvrijwilli- ger Gert Steunenberg. TeksT | foTo: GerriT Tenkink
delijk voor het voetbaltechnisch deel, wat inhoudt dat zij vanuit het bestuur het eerste aanspreek- punt zijn voor trainers en begeleiders. Daarnaast is hij contactpersoon voor de maandelijkse senioren (vrijdag)avond en voor de donderdag- ochtend onderhoudsploeg. “We hebben gelukkig de beschikking over veel enthousiaste vrijwilli- gers, al kun je er natuurlijk altijd meer gebruiken. Wat daarbij opvalt is dat mensen zich spontaan aanmelden voor projecten en eenmalige klussen, maar als het structurele werkzaamheden betreft, zoals een bestuursfunctie, wordt het moeilijker.
‘We willen een club zijn die middenin de samenleving staat’
Mensen willen zich niet te veel vastleggen. Dat is een algemene tendens. Je ziet het ook bij andere verenigingen. Op dit moment bestaat ons bestuur uit vier personen en dat is eigenlijk te weinig.”
SAAMHORIGHEID
Maar wat beweegt Gert om wekelijks zoveel van zijn vrije tijd in de club te stoppen? “Het is vooral de saamhorigheid die me aanspreekt. En ieder- een is welkom bij ons. Ongeacht ras, cultuur, geloof. Dat horen we ook van mensen die hier net lid zijn. Het valt ze op hoe snel ze worden opgenomen binnen de vereniging. Datzelfde geldt voor leden die een tijdje weg zijn, omdat ze sportief gezien willen kijken of ze ergens anders hoger kunnen voetballen. Geen probleem. Probeer het, maar als je terug wilt komen: je bent altijd van harte welkom. Bovendien willen we een club zijn die middenin de samenleving staat. Zo doneren we jaarlijks een bedrag aan een maat-
SV Vaassen Sportpark de Kouwenaar Woestijnweg 67 8170 AC Vaassen
Clubkleuren: blauw-wit Opgericht: 12 juni 1920 Aantal leden: 415 www.svvaassen.nl
schappelijk doel. Dit jaar gaat er een gift naar Cavente. Dat is niet omdat we geld over hebben, maar omdat we als vereniging de verbinding met de samenleving willen maken. Deze uitgangs- punten spreken mij persoonlijk erg aan.”
SAMENWERKEN
Hoewel Gert al 46 jaar lid is van SV Vaassen, is hij niet iemand voor wie de club heilig is en waar alles bij het oude moet blijven. “We hebben hier in Vaassen drie clubs en een vergrijzende be- volking. Ik kan me voorstellen dat we in de toe- komst op de een of ander manier meer samen gaan doen met KCVO en VIOS. Op sommige onderdelen doen we dat al, neem bijvoorbeeld het uitbestede onderhoud van de velden. Maar je kunt ook denken aan meer samenwerking op sportief en organisatorisch gebied. De contac- ten tussen de bestuursleden zijn in ieder geval goed. Maar er zijn ook nog sentimenten, zeker bij oudere leden. Uiteindelijk zijn het natuur-
lijk de leden die beslissen wat er gebeurt. Ik heb wel een bestuursfunctie, maar ben maar gewoon een van de vierhonderd leden.”
Gert Steunenberg brengt als secretaris voor zijn club wekelijks vele uren door achter de computer, maar legt voor de foto ook graag de bal op zijn bureau. “Want uiteindelijk draait daar natuurlijk alles om.”
Het is geen geheim als we zeggen dat SV Vaassen een aantal moeilijke jaren achter de rug heeft. Teruglopende ledenaantallen maak- ten het voor de vereniging steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Maar de club lijkt op de weg terug, te beginnen met de allerjongste leden, waar veel energie en tijd
in wordt gestoken. Het ledenaantal is al een aantal jaren stabiel en opvallend veel vrijwilli-
gers zijn de club trouw gebleven. Een van hen is Gert Steunenberg.
Gert werd 46 jaar geleden lid van SV Vaassen. Hij woonde tussentijds 14 jaar in Putten, maar bleef lid. Tot vorig jaar zelfs voetballend. Daar- naast vervulde hij talloze functies. Vanaf 2010 is hij bestuurslid en sinds 2 jaar grensrechter bij het eerste elftal. Daarnaast is hij binnen het bestuur samen met voorzitter Ben Meuleman verantwoor-
Schoonmaakbedrijf Krol Epe Hammerstraat 48-12
8161 PH EPE
Telefoon: 0578-615850
E-mail: info@schoonmaakbedrijfkrol.nl
Uw idee,
mijn uitdaging
Hoveniersbedrijf
∙ Onderhoudsarm ontwerp ∙ Aanleg en onderhoud
∙ Rooiwerk
∙ Advisering tuindecoraties ∙ Aanleg kunstgras
Driesstuk 1, 8162 JH Epe ✆ 0578 - 615409
✆ 06 - 54364502 detuinkabouter-epe.nl
De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een respectvol en waardig afscheid.
Waar u ook bent verzekerd, u mag altijd zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.
24 uur per dag persoonlijk bereikbaar Tel: 0578 - 690410 Mob: (06 - 83227151)
Ratelplein 3
8161 HM EPE uitvaartvanvemde@planet.nl www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl
EPE
EPE


   2   3   4   5   6