Page 7 - VOETBAL-Krant 2022-2023
P. 7

Blauw-wit in hart en hoofd                                                             7


    Renata Vijge heeft bij SV Epe weliswaar (nog) geen onderscheiding ontvangen, maar ze wordt er binnen de club niet
    minder om gewaardeerd. Een interview met foto vindt ze eigenlijk teveel van het goede. Maar net als op veel andere
    momenten wanneer de vereniging een beroep op haar doet, zegt ze ook nu geen ‘nee’. “Vooruit maar, alles voor de club
    hè?”, lacht ze. TeksT | FoTo: GerriT Tenkink
                                                                    SV Epe
    De bescheidenheid van Renata is niet op zijn  in het verlengde van mijn dagelijks werk. Voor  ik kan niet sneller dan de frituurpan toestaat. Zo  Sportpark de Wachtelenberg
    plaats, want als we haar werkzaamheden op een  mij is het niet zo’n grote opgave om ’s avonds de  simpel is het.”      Sportlaan 5-7
    rij zetten, is al snel duidelijk dat menig uurtje in de  laptop nog even een uurtje open te klappen. Met           8162 BE Epe
    week in het teken van SV Epe staat. Eind jaren  een beetje doorwerken kost me dat zo’n 2 uurtjes KIEZEN
    ‘80, begin jaren ’90 voetbalde Renata zelf bij SV  per week.” Maar er is meer waar duizendpoot  Dat SV Epe komend seizoen op zaterdag gaat  Clubkleuren: blauw-wit
    Epe, maar daarna was de vereniging een aantal  Renata zich voor inzet. “Sinds een jaar of vier  voetballen, betekent voor de familie Vijge dat  Opgericht: 1 augustus 1939
    jaren uit beeld. Dat duurde tot zij en haar man  sta ik één middag per week in de keuken achter  de hele zaterdag in het teken van voetbal staat.  Aantal leden: 484
    Gerrit hun jongens Nick en Steyn aanmeldden bij  de frituurpan. Dat was tot afgelopen seizoen op  Nick en Steyn voetballen in Epe 5, maar zijn  www.svepe.nl
    de spelgroep. En in hun kielzog wist ook vader  zondag, maar nu gaat de vereniging op zaterdag  daarnaast ook leider van O19-2 en O17-2. Vader
    Gerrit de weg naar de Wachtelenberg te vinden.  voetballen, dus ga ik ook mee naar de zaterdag- Gerrit, jarenlang coördinator, leider en trainer van
    “En zo stond ik ook weer plots bij SV Epe langs  middag”, zegt Renata, die lacht als ze de vraag  diverse jeugdteams is momenteel even ‘zonder  regelmatig bij Epe 1 kijken. We waren gewend
    de lijn. Eerst als moeder, maar al snel kwamen  krijgt of ze in de keuken nooit last heeft van  functie’, maar de kans is groot dat hij binnenkort  om de uit- en thuiswedstrijden van Nick en
    de vragen voor vrijwilligersklusjes binnen. Als je  stress, omdat de behoefte aan een warme hap  weer ergens opduikt. “Dit jaar moeten we onze  Steyn, die beiden in Epe 5 voetballen, zoveel
    twee kinderen bij de club voetballen, dan vind ik  zich vaak in pieken aandient. “Stress? Nee hoor,  zaterdagen goed indelen. We gaan namelijk ook  mogelijk bij te wonen, maar straks willen we ook
    dat je als ouders ook een verplichting hebt”, zegt                                wel graag bij het Eerste kijken. De kans is groot
    Renata, die samen met Gerrit nooit heeft getwij-                                 dat ze gelijktijdig moeten voetballen. Dat wordt
    feld over de keuze voor SV Epe toen de jongens                                  dus kiezen”, zegt Renata, die naast de gezel-
    de leeftijd hadden om de voetbalschoenen aan te
    trekken. “We zijn een echte SV Epe-familie.”
                                                                ‘We zijn een echte
    En zo maakte Renata al snel deel uit van de                                        SV Epe-familie’
    activiteitencommissie, de commissie die voor de
    pupillen van alles om het voetbal heen organi-
    seert. Na 5 jaar activiteitencommissie stapte ze                                 ligheid en de sociale contacten ook liefhebber
    over naar de organisatie van het tentenkamp,                                   van het spelletje is. “Ja hoor, als ik administratief
    de commissie waar ze ook nu nog altijd deel                                    werk doe voor de club, dan kijk ik ook met een
    van uitmaakt, ook al zijn haar eigen jongens het                                 schuin oog naar voetbal op tv.”
    tentenkamp al lang ontgroeid. Ook stond ze met
    regelmaat op zaterdagochtend achter de bar om                                   Voor Renata is een leven zonder SV Epe on-
    ouders van koffie en thee te voorzien.                                      denkbaar. “Maar dat komt natuurlijk ook door het
                                                             gezin. Het gaat hier ’s avonds aan tafel vaak over
    ADMINISTRATIE EN VETTE HAP                                            voetbal en over SV Epe. Het is gewoon een heel
    Het past bij Renata, want de vereniging doet                                   gezellige club. Het is leuk dat je veel mensen
    zelden een vergeefs beroep op haar. Zo is ze                                   kent. Ook jongeren. Ik verkocht ze een aantal
    sinds dit voorjaar ook actief als rechterhand van  Renata Vijge: “Ik verkocht ze een aantal jaren geleden trekdrop en een ijsje en nu staan ze aan de bar voor een biertje  jaren geleden trekdrop en een ijsje en nu staan
    de penningmeester. “Financiële administratie ligt  of een patatje.”                       ze aan de bar voor een biertje of een patatje.”


    Oppakken en aanpakken


    Henk Brummel (82) is een van de vele vrijwilligers van SV Wissel. In de 68  op vrijdagochtend organiseert. In een keurig
    jaar dat hij nu lid is, heeft hij de vereniging leren kennen als zijn broekzak.  schema heeft hij een overzicht gemaakt met
    Nog altijd steekt hij zijn uitgesproken mening over alles wat er op en rond de  daarin de data en de vrijwilligers. Zo is exact
    velden aan de Ericaweg plaatsvindt niet onder stoelen of banken. “Maar ik  bij te houden wie er op welke vrijdagochtend
    moet me er niet teveel mee bemoeien. Ik ben nu alleen nog lid van de onder- komt helpen. “Vrijwilligerswerk is vrijwillig,  SV Wissel
    houdsploeg.” In 1993 werd hij benoemd tot erelid, vanwege zijn buitengewo- maar schept ook verplichtingen. Er wordt op je  Sportpark Ericaweg Epe
    ne verdiensten voor de club.” TeksT | FoTo: GerriT Tenkink         gerekend en dan is het fijn als we weten dat je  Ericaweg 6
                                          er dan ook bent. En kun je een keertje niet, dan  8162 PR Epe
    Henk werd lid van SV Wissel in 1954, een jaar  maken naar het Tweede elftal. Vervolgens heb  hoor ik het graag, zodat we er rekening mee
    na de oprichting. Hij vond het voetbal geweldig,  ik ongeveer 20 jaar in het Eerste gevoetbald en  kunnen houden.”   Clubkleuren: geel-zwart
    maar was pas 14 jaar; te jong om mee te kunnen  daarna nog een aantal jaren bij de Veteranen.             Opgericht: 17 oktober 1953
    spelen met het seniorenelftal. Hij besloot zijn  We begonnen in een weiland ter hoogte van  DOE-HET-ZELVERS        Aantal leden: 144
    eigen juniorenteam bij elkaar te zoeken. Het  waar nu het tweede veld ligt. In 1957 konden we  Het is Henk Brummel ten voeten uit. Stipt en  www.svwissel.nl
    tekent de persoon. Niet afwachten: oppakken en  op de oude velden van SV Epe aan de Spoor- nauwgezet. En soms botst dat met bepaalde
    aanpakken.              laan terecht. In 1961 maakten we de overstap  voorvallen binnen de vereniging. “Een tijdje gele-
                       naar de Boerweg om in 1980 weer te verhuizen  den zag ik een leeg kratje bier in de kleedkamer  UITGAANSAVOND
    VOLWAARDIGE VERENIGING        naar ons huidige complex aan de Ericaweg.”  staan. Wat is dat nou? Dat was goed voor de  Henk heeft meer punten waar hij zich zorgen over
    “Helaas heeft dat juniorenteam het maar één  Met name de overstap van de Boerweg, waar  teambuilding werd er gezegd. In mijn tijd als be- maakt. De stijgende energieprijzen bijvoorbeeld.
    jaar volgehouden, maar toen kon ik de overstap  de vereniging beschikte over één veld, naar de  stuurslid zouden we dat absoluut niet tolereren.  “Als ik alle lampen zie branden op de velden,
                       Ericaweg, met een volwaardig clubgebouw,                  terwijl er maar een klein groepje traint. Zet ze
                        twee velden en een trainingsveld, was een                 allemaal op één veld bij elkaar, dan kan de
                        flinke verbetering. “We wilden een vol- ‘Mijn kritiek komt voort    helft van de verlichting uit. Hoe moeten we dat
                         waardige voetbalvereniging zijn. Voor ons  uit betrokkenheid’     allemaal betalen? Maar die bezorgdheid en kritiek
                         gevoel waren we dat aan de Boerweg                   komt voort uit betrokkenheid”, voegt hij er aan
                         niet”, vertelt Henk, die er regelmatig het               toe. “Het wel en wee van de club ligt mij na aan
                          jubileumboek ‘SV Wissel 1953-2003’ bij  Bier was voor in de kantine of op het terras, niet  het hart. Ik ben wel heel blij als ik zie dat het weer
                          pakt om de jaartallen die hij oplepelt  voor in de kleedkamer”, zegt Henk, die probeert  wat beter lijkt te gaan met de jeugd. Ik kom nog
                          te controleren. “In totaal ben ik 36 jaar  om alle uit- en thuiswedstrijden van het Eerste  altijd met veel plezier bij de club en ik voel me er
                          bestuurslid geweest, waarvan 29 jaar  elftal te volgen. Ook hierover is hij kritisch.  welkom. Iedere donderdagavond ga ik naar de
                          secretaris en 7 jaar algemeen bestuurs- Tegelijkertijd is hij zich bewust van zijn plek. “Ik  kantine. Dat is mijn uitgaansavond. Voor corona
                          lid. Daarnaast ben ik ook nog leider,  bemoei me nergens mee, want voetbal is het  legden we dan een kaartje en dronken we een
                          wedstrijdsecretaris en trainer van de  werk van de trainer. Wij waren meer doe-het- biertje. Dat is nu een beetje verwaterd, maar ik wil
                          Veteranen geweest.”      zelvers, zonder betaalde trainer, maar met heel  dat zeker weer oppakken. Voor klaverjassen heb
                                          hard werken. Nu hebben ze een betaalde trainer  je vier man nodig en dat is wat lastig nu er steeds
                            SCHEMA           en alles is netjes voor elkaar tot en met de vel- meer ouderen afhaken”, aldus de 82-jarige Henk,
                             Hoe Henk Brummel zijn   den, de kleedkamers en de kleding. Maar soms  die tot slot vertelt over zijn innerlijke tweestrijd.
                              bestuursfunctie invulde, laat  mis ik de goede instelling. Voetbal is eenvoudig.  “Soms zie ik dingen, waar ik het mijne van denk.
                              zich raden aan de hand  Je speelt de bal naar degene met dezelfde kleur  Dan zeg ik er wat van, omdat ik m’n mond niet
                               van de manier waarop hij  en zolang de tegenstander niet aan de bal is, kan  kan houden, maar vaak denk ik ook: ‘Henk, je
                               nu de onderhoudsploeg  hij ook niet scoren. En je moet hard werken. Je  kunt dan wel erelid zijn, maar je bent niet meer in
    Henk Brummel werd in 1993 benoemd tot erelid van SV Wissel.         moet het niet moeilijker maken dan het is.” de positie om er wat van te vinden’.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12