Page 10 - VOETBAL-Krant 2022-2023
P. 10

Teveel om op te noemen


     Op de site van de voetbalvereniging Emst is het te lezen: in 2010 werd Leendert van de Vosse tijdens de algemene le-
     denvergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Zelf zegt hij dat zijn grootste bijdrage voor de club plaatsvond tijdens
     de grote verbouwing van het clubhuis en de kleedkamers tussen 1999 en 2003 toen hij penningmeester van de club
     was en ook de financiën van die verbouwing in de gaten hield. Daarnaast stroopte hij regelmatig de mouwen op voor de
     verbouwingswerkzaamheden. TeksT | FoTo: GerriT Tenkink                                  Voetbalvereniging Emst
                                                                  Sportpark ‘t Hanendârp
     Maar ga een uurtje met Leendert om tafel, dan is  ooit nog eens drie wedstrijden in het eerste elftal  zelfde geldt voor zijn even lange betrokkenheid  Hanendorperweg 83
     al snel duidelijk dat hij tot op de dag van vandaag gekeept. Dat was sportief gezien mijn hoogste  bij de praalwagens van VV Emst, die meerijden  8166 JH Emst
     van grote waarde is voor de club. Dat hij bij de  trede”, lacht de 67-jarige Oenenaar. Oenenaar?  tijdens de optocht van het Emsterfeest. Dit jaar
     opsomming nog allerlei taken en klusjes vergeet,  “Ja, ik kom van oorsprong uit Emst, maar mijn  waren het zelfs drie praalwagens. De kleinste  Clubkleuren: oranje-wit
     is geen wonder. En zo gaat het gesprek van de  vrouw komt uit Oene. Toen we trouwden zijn we  met het logo ter ere van de 75e verjaardag  Opgericht: 7 oktober 1947
     hak op de tak, omdat er steeds een ‘Oh ja, dat  naar Oene verhuisd, maar ik heb nooit gedacht  van de vereniging staat tijdens dit interview (24  Aantal leden: 226
     heb ik ook nog gedaan’ voorbijkomt.  over weggaan bij VV Emst.”      augustus) bij hem achter het huis. “Die breng ik  www.vvemst.nl
     Vanaf z’n achtste jaar is Leendert lid van VV                vanavond naar de Oranjeweg. Daar staan ook de
     Emst. Hij voetbalde tot z’n zestigste en stond  CREATIEVELING       andere twee praalwagens. Dan moet we nog een
     meestal ‘onder de lat’. “Mijn grote passie was  Over talenten gesproken. Die had en heeft Leen- paar kleine dingetjes doen en sluiten we af met  moment zo’n 24 man. We zijn er op maandag-
     motorracen en door mijn werk bij VMI was ik re- dert volop op andere vlakken en daar maakt de  een biertje en frikandellen. Dat is inmiddels tradi- middag en vrijdagmiddag en op dit moment met
     gelmatig in het buitenland, dus ik miste veel trai- vereniging graag gebruik van. Zo is hij al 30 jaar      een groepje ook op woensdag om de velden te
     ningen en wedstrijden. Maar ik moet ook eerlijk  een van de creatieve breinen achter de Spoken-         besproeien.”
     zijn: ik was niet het grootste voetbaltalent. Ik heb  tocht, een begrip in Emst en omstreken en het- ‘Als ze werken voor de
                                            punten, ben ik tevreden’      VOETBALLIEFHEBBER
                                                              Leendert is een groot voetballiefhebber en staat
                                                              als het even kan thuis en uit langs de lijn bij het
                                           tie. Als de praalwagen af is, komt een bestuurslid  Eerste elftal. “Natuurlijk hoop ik dat ze winnen,
                                           met een traktatie”, vertelt de 67-jarige, die na  maar ik ben het resultaat na afloop snel verge-
                                           het Emsterfeest en de bijbehorende optocht, als  ten. We hebben geen wereldelftal, maar dat hoeft
                                           penningmeester van de activiteitencommissie  ook niet. Als ze werken voor de punten, dan ben
                                           ook alweer bezig is met het volgende evenement  ik tevreden. Met de inzet zit het hier bij Emst wel
                                           dat op 1 oktober in het kader van het 75-jarig  goed. Ze doen hun best en de spelers waarderen
                                           jubileum plaatsvindt: ‘Waar schijt de koe?’ het als je langs de lijn staat. En als het zo uitkomt
                                           “De gezelligheid en de saamhorigheid zijn groot.  sta ik ook weleens langs de lijn bij de lagere
                                           Ik ben sinds een jaar met pensioen en op deze  teams, want die spelers waarderen het ook.”
                                           manier hou je een zinvolle invulling van je dag en  Een groot deel van de week brengt Leendert zijn
                                           blijf je betrokken. Het is heel belangrijk dat je er- tijd dus door op het Hanendârp en hij is niet van
                                           gens bij blijft horen en dat je naar elkaar omkijkt.” plan om af te bouwen. “Zo lang het kan, ga ik
                                                              door. Oh ja, heb ik al verteld dat ik al meerdere
                                           ONDERHOUDSPLOEG            jaren penningmeester ben van de Activiteiten-
                                           Naast al deze klussen is Leendert ook lid van de  commissie en van de Club van Honderd? En dit
                                           onderhoudsploeg. “Emst verkeert in de gelukkige  jaar ben ik ook eens per twee weken op zondag-
                                           omstandigheid dat we een grote groep vrijwilli- ochtend op de club om de bezoekende vereni-
     Leendert van de Vosse bij een van de drie praalwagens die meereden tijdens het Emsterfeest. gers voor de onderhoudsploeg hebben. Op dit  gingen en de scheidsrechters te ontvangen.”

     ‘Nu zeg ik: Het had anders gemoeten’


     Henk de Weerd (73) is erelid van SV Vaassen. Hij voetbalde 15 jaar in het Eer- gingen de jeugdspelers en spelers uit het Tweede
     ste, was bestuurslid en maakt nu deel uit van de onderhoudsploeg. Hij kijkt  en Derde naar andere clubs. Op het moment dat
     terug op ruim 65 bewogen voetbaljaren. “Met de kennis van nu zeg ik: ‘We  dit duidelijk werd, was het eigenlijk al te laat. Na
     hadden dingen anders moeten doen’.” TeksT | FoTo: GerriT Tenkink      12 jaar ging het roer om. De prestaties kwamen
                                           op het tweede plan met als gevolg dat we nu weer
     Lange tijd was hij een van de ‘gezichten’ van de  plan opgesteld. Het belangrijkste en meest in het  in de 4e Klasse zitten.”
     oudste voetbalclub in onze gemeente. “Ik kom uit  oog springende punt: Prestatief voetbal. Tijdens
     een echte voetbalfamilie. Mijn vader voetbalde  een Algemene Ledenvergadering werd dat plan  SPIJT
     en ook mijn oudste broer. Vanaf mijn zesde ben  goedgekeurd. Ik ben toen secretaris geworden  “Heb ik spijt van die periode? Nee, dat kan ik
     ik al lid van SV Vaassen. Nu dus 67 jaar.” Na  binnen dat nieuwe bestuur, maar in de jaren  niet zeggen. Spijt is een groot woord, maar het  SV Vaassen
     alle jeugdelftallen te hebben doorlopen, kwam  daarop ben ik ook wedstrijdsecretaris, grens- had wel anders gemoeten. Maar ik zat er zelf  Sportpark de Kouwenaar
     Henk op 17-jarige leeftijd in het Eerste elftal. “Ik  rechter en leider van het Eerste geweest. Ik denk  bij. Destijds dacht je dat je het goed deed. Met  Woestijnweg 67
     heb dat vijftien seizoenen volgehouden met een  dat ik wekelijks tussen de 20 en 25 uur met SV  de kennis van nu is het makkelijk zeggen dat er  8170 AC Vaassen
     onderbreking van 1,5 jaar toen ik mijn militaire  Vaassen bezig was.” Het prestatief voetbal bracht  destijds verkeerde beslissingen zijn genomen.
     dienstplicht vervulde. “Dat waren mooie jaren. We SV Vaassen in de 12 daarop volgende jaren van  Gedane zaken nemen geen keer, dus ik steek  Clubkleuren: blauw-wit
     voetbalden in die jaren wisselend in de 2e en 3e  de 5e naar de 1e Klasse. “Er werden spelers van  de hand in eigen boezem.” Toch werd Henk  Opgericht: 12 juni 1920
     Klasse. Ik heb nog tegen het Nederlands elftal  buiten gehaald en de focus kwam te liggen op het  binnen de vereniging gewaardeerd om al zijn  Aantal leden: ?
     gevoetbald met Cruijff, Van Hanegem, Neeskens  Eerste elftal. Qua prestatie waren dat dus mooie  vrijwilligerswerk. Het feit dat hij tot erelid werd  www.svvaassen.nl
     en Krol toen zij in voorbereiding waren op het WK  jaren, maar we hebben de fout gemaakt de jeugd  benoemd, zegt genoeg. “Ik ben daar trots op
     in Duitsland in 1974. In die jaren dat ik voetbalde,  te veel te verwaarlozen. Op een gegeven moment  al heb ik toen ook gezegd: ‘Jongens, het hoeft
     organiseerden we van alles om het voetbal heen.               niet. Ik doe mijn vrijwilligerswerk, zoals heel veel  tal jeugdleden groeit weer. Dat doet mij goed”,
     Bingo-avonden, de Blauw-Wit feestavonden,                  mensen hier bij de vereniging’.”   zegt de 73-jarie Vaassenaar, die ook wel wat
     droppings; het kon niet gek genoeg. In die tijd                                  verder richting toekomst wil kijken. “Ik verwacht
     was ik ook jeugdleider en trainer. Een groot deel              FUSIE                 dat binnen een aantal jaren de scheiding tussen
     van de week bracht ik door op het sportpark.”                Na de periode van ‘prestatieve’ jaren ging Henk  zaterdag- en zondagvoetbal wegvalt. Dan gaat
     Na zijn voetbaljaren in het Eerste elftal voetbal-             weer enigszins naar de achtergrond, maar het  alles op één hoop en mogen clubs onderling
     de Henk nog een paar jaar in de lagere teams.                blauw-witte hart blijft kloppen. “SV Vaassen  uitmaken op welk moment in het weekend ze
     “Maar dat heb ik niet lang volgehouden. Ik vond                blijft mijn clubje. Ik maak nog deel uit van
     dat een hele opgave, iedere zondag zo vroeg                   de onderhoudsploeg en ik onderhoud de
     uit je bed. Ik was er op een gegeven moment                     contacten met De Veluwenkamp, het  ‘Ik heb lang tijd gedacht
     helemaal klaar mee.”                                    bedrijf dat zorgt voor het  dat het eind van de club
                                                   onderhoud van de velden.     nabij was’
     PRESTATIEF VOETBAL                                      Op zondagmiddag ga ik
     Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na                       nog wel eens bij Vaassen
     ruim 17 jaar op de achtergrond werd Henk in 1988                       1 kijken, maar ik sta niet  hun wedstrijden spelen. Je krijgt dan veel meer
     gevraagd om zich weer actief in te zetten voor de                       wekelijks langs de lijn.  derby’s en dat vergroot de betrokkenheid bij het
     vereniging. “SV Vaassen speelde toen in de 5e                         Ik heb lang gedacht dat  voetbal. Misschien is dat het moment om eens
     Klasse en binnen de vereniging was men het er-                         het eind van de club  te praten over een fusie, bijvoorbeeld met VIOS,
     over eens: het moet anders. Met een aantal men-                        nabij was, maar het tij  omdat we daar al mee samenwerken. Want
     sen, onder wie Johan Vunderink, Gerrit Bosch,                         lijkt te keren. Het aan- eerlijk: het dorp is eigenlijk te klein voor drie
     Joop van de Wal en mijn broer Harrie, werd een  Henk de Weerd: “We hebben het niet goed gedaan. Ik was bestuurslid, dus ik steek de hand in eigen boezem.” voetbalverenigingen.”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15